Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Informácia k realizácii praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR podľa školského zákona praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa (odporúčanie).

Miesto výkonu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

  • Uskutočniť praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky (ďalej len „PČOZ MS“) v prípade, že z dôvodu opatrení spojených s mimoriadnou situáciou nie je možná jej realizácia na pracovisku zamestnávateľa alebo pracovisku praktického vyučovania, v priestoroch strednej odbornej školy alebo využiť cvičné školské pracoviská uvedené v normatívoch materiálno-technického a priestorového vybavenia jednotlivých študijných odborov s preferenciou realizácie PČOZ MS individuálne.
  • Minimalizovať počet prítomných pracovníkov zamestnávateľa v čase konania PČOZ MS na pracovisku zamestnávateľa alebo pracovisku praktického vyučovania.
  • Minimalizovať účasť verejnosti na PČOZ MS s maximálnym dodržaním hygienických opatrení vyhlásených hlavným hygienikom v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu COVID 19.

Formy praktickej časti odbornej maturitnej skúšky

  • Podľa § 8 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov formu praktickej časti odbornej zložky určí riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej komisie. Žiak vykoná praktickú časť odbornej zložky vo vyžrebovanej téme alebo v určenej téme jednou z týchto foriem: praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, obhajoba vlastného projektu, realizácia a obhajoba experimentu, obhajoba úspešných súťažných prác, predvedenie umeleckého výkonu. 
  • Využiť možnosť určenia témy, v ktorej žiak vykoná PČOZ MS.
  • Minimalizovať trvanie všetkých foriem PČOZ MS so sústredením sa na overenie vedomostí a predovšetkým zručností, ktoré majú zásadný vplyv na profil absolventa.
  • Využiť simuláciu predvedenia úlohy pri praktickej realizácii a predvedení komplexnej úlohy podľa charakteru vykonávaných činností a klasifikovať žiaka aj na základe predloženej komplexnej dokumentácie.
  • Preferovať realizáciu PČOZ MS individuálnou formou, v prípade skupinovej formy odporúčame minimalizovať počet osôb v učebni, v závislosti na personálnych a priestorových možnostiach školy.

Znenie odporúčania: https://siov.sk/wp-content/uploads/2020/04/2020_04_01_Informacia-k-realizacii-OCOZ-MS_schvalene-M%C5%A0VVa%C5%A0-SR.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov