Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Články na sesterských portáloch Wolters Kluwer SR

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Články na portáloch Wolters Kluwer SR môžu byť inšpiráciou pre prax manažmentu rôznych oblastí (personalisti, zamestnávatelia, manažéri ľudských zdrojov, ekonómovia, účtovníci rozpočtových a príspevkových organizácií verejnej správy, manažment zdravotníctva a pod.) a ďalších spolupracujúcich subjektov manažmentu školy, portálu direktor.sk. Prístup k portálom daneauctovnictvo.sk, ropoaobce.sk, pracovnepravo.sk, pravovzdravotnictve.sk na 10 dní zdarma je možný po bezplatnej registrácii.

Skončenie pracovného pomeru počas núdzového stavu a uloženej pracovnej povinnosti

JUDr. Zdenko Doktor 

Môže byť skončený pracovný pomer zo strany zamestnanca (zdravotníckeho pracovníka) poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti ako aj zo strany zamestnávateľa (nemocnice) v čase vyhláseného núdzového stavu a uloženej pracovnej povinnosti zdravotníckym pracovníkom?

Viac tu: https://www.pravovzdravotnictve.sk/sk/casopis/pravo-a-manazment-v-zdravotnictve/k-problematike-uznavania-celodenneho-vysetrenia-zamestnanca-zamestnavatelom.m-947.html

Zlúčenie materskej školy so základnou školou

Ing. Tatiana Macháčová

Materská škola patrila k obci. Poslanci rozhodli o zlúčení materskej školy so základnou školou. Aké povinnosti vyplývajú obci z oddelenia materskej školy od obce a aké škole? Kto musí podať mimoriadnu účtovnú závierku a kedy? Následne po zlúčení bude škola podávať dva výkazy FIN 1-12 za základnú školu a za materskú školu? Aké povinnosti má škola ku koncu roka k 31. 12. 2019?

Viac tu: https://www.ropoaobce.sk/sk/z-praxe/kontrola-zamestnanca-pri-docasnej-pracovnej-neschopnosti.zs-44.html

Testovanie na covid-19 ako súčasť lekárskej prehliadky?

doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M. 

Problematika pandémie spôsobenej koronavírusom bola v posledných niekoľkých mesiacoch pravidelnou témou mnohých vedeckých či odborných článkov. Vo všeobecnosti sa však väčšina z nich v súvislosti s individuálnymi pracovnoprávnymi vzťahmi, zameriavala na možnosti ospravedlnenia/neospravedlnenia prítomnosti zamestnanca v práci, pričom sa snažila identifikovať použitie rôznych pracovnoprávnych inštitútov od prekážky v práci na strane zamestnávateľa či na strane zamestnanca až po uplatnenie možnosti zamestnávateľa nariadiť zamestnancom čerpanie dovolenky podľa ustanovenia § 111 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") na čas, kedy ich nepotrebuje v práci z dôvodu poklesu objednávok alebo výroby. Žiadny z nich sa však nezaoberal v súčasnosti vypuklým problémom právnej možnosti zamestnávateľa nariadiť zamestnancovi podstúpenie testu na COVID-19 ako súčasti uloženia pracovného pokynu zamestnávateľa, napr. v rámci realizácie preventívnej lekárskej prehliadky zamestnanca.

Viac tu: https://www.pracovnepravo.sk/sk/pracovnopravne-vztahy/testovanie-na-covid-19-ako-sucast-lekarskej-prehliadky.ppv-230.html

Preddavok na pracovnú cestu a jeho vyúčtovanie

Ing. Jarmila Strählová 

Cestovné náhrady, nároky a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov pri pracovnej ceste, vrátene poskytnutia preddavkov, upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). Zamestnanci, ktorí sú zamestnávateľom vyslaní na pracovnú cestu, majú nárok na úhradu výdavkov, ktoré im počas pracovnej cesty vznikli. Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi pred začatím zahraničnej pracovnej cesty preddavok na pracovnú cestu v primeranej výške. 

Viac na: https://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/dobrovolna-registracia-na-portali-financnej-spravy-sr.m-3632.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov