Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Bude štát dotovať príspevky na rekreácie?

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Školy a školské zariadenia nemajú vo svojich rozpočtoch finančné prostriedky na príspevky na rekreácie pre svojich zamestnancov! O riešenie tohto problému požiadal OZ PŠaV na Slovensku zástupcov Ministerstva financií SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedu Národnej rady SR.

MŠVVaŠ SR vypracováva nápočet finančného dopadu rekreačných príspevkov pre zamestnancov školstva v prenesenom výkone štátnej správy a pre vysoké školy a priamo riadené organizácie, ktorý predloží ministerstvu financií. OZPŠaV požaduje, aby školy a školské zariadenia, ktorých sa to týka, dostali financie na príspevok na rekreácie vo forme nadnormatívneho účelového financovania. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/bude-stat-dotovat-prispevky-na-rekreacie-.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov