Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi. Ak si podávame daňové priznanie, vyplníme vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov. Následne vyplnené daňové priznanie podáme do 31. marca príslušného roka buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa nášho trvalého pobytu alebo elektronicky, ak sa nás týka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR. 

Ak daňové priznanie za nás podáva zamestnávateľ, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáme na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíme aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáme ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu. 

Po splnení zákonných podmienok prevedie správca dane podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa do 3 mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov