Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ako poukázať 2 % z daní?

Kategória: Aktuality Autor/i: slovvensko.sk

Prijímateľom podielu zaplatenej dane môže byť iba verejnoprávna nezisková organizácia zapísaná v zozname prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi. Ak si podávate daňové priznanie sám, treba vyplniť vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov. Následne vyplnené daňové priznanie treba podať do 31. marca príslušného roka buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR. Ak daňové priznanie podáva zamestnávateľ, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane treba podať na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia treba doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podať ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

Po splnení zákonných podmienok prevedie správca dane podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa do 3 mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia. Financie získané z 2 % (3 %)  sa môžu použiť len na zákonom stanovený účel, a to na ochranu a podporu zdravia, prevenciu, liečbu, na resocializáciu drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, na podporu a rozvoj telesnej kultúry, na poskytovanie sociálnej pomoci, na zachovanie kultúrnych hodnôt, na podporu vzdelávania, na ochranu ľudských práv, na ochranu a tvorbu životného prostredia, na vedu a výskum a na organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov