Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aj pri epidémii respiračných ochorení majú rodičia stále nárok na pandemické OČR

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Aj v súčasnosti, keď respiračné ochorenia zatvárajú brány škôl a materských škôl, Sociálna poisťovňa vypláca svojim poistencom dávku pandemické ošetrovné (OČR). Dávku môžu zo Sociálnej poisťovne naďalej poberať rodičia detí do 11, resp. 18 rokov veku (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom).

Nárok na ňu budú mať  aj v prípade, ak sa deti budú učiť online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy na základe rozhodnutia hygienika, riaditeľa školy, resp. zriaďovateľa školy. V prípade starších detí do 16 roku veku si rodičia môžu uplatniť nárok vtedy, ak je dieťa choré a lekár potvrdí potrebu jeho osobného a celodenného ošetrovania. V prípade, ak je dieťa nad 11 rokov veku zdravé a ostáva doma z dôvodu uzavretia triedy/školy, nárok na pandemické OČR nevznikne.

Podmienky nároku na pandemické ošetrovné (OČR) sa nemenia, stále platia pravidlá, ktoré boli zavedené pri vzniku mimoriadnej situácie (12. marca 2020). Táto mimoriadna situácia stále trvá. Dávka môže pomôcť rodičom, ktorí sa o deti starajú doma alebo ak sa deti budú učiť z domu online z dôvodu uzatvorenia školy/materskej školy či triedy. Ide napríklad o situáciu, ak hygienik buď z dôvodu tzv. chrípkovej epidémie alebo epidémie koronavírusu uzavrie triedu alebo školu, resp. o uzatvorení rozhodne iný príslušný orgán (riaditeľ školy, zriaďovateľ). Naďalej platí, že nárok na pandemické OČR má nemocensky poistená osoba, ktorá spĺňa všetky zákonné podmienky nároku a počas krízovej situácie poskytuje osobnú a celodennú starostlivosť dieťaťu do 11 rokov veku (resp. do 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom) alebo ošetruje choré dieťa do 16 rokov veku. Ide o žiakov materskej školy, základnej školy či detských jaslí, ktoré sú uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu a deti tak nemôžu toto zariadenie navštevovať.

Ak bolo vyučovanie v škole alebo jej časti prerušené, rodičia-poistenci majú nárok na dávku na obdobie vymedzené rozhodnutím príslušného orgánuSociálnej poisťovni k tomu nemusia predkladať žiadne potvrdenie. Informácie o žiakoch, ktorých sa uzavreté zariadenia týkajú, dostáva Sociálna poisťovňa priamo od okresných úradov v sídle kraja, ktorým poskytujú údaje samotné školy. Pre uplatnenie nároku na pandemické OČR stačí, aby rodič, ktorý už mal počas krízovej situácie priznaný nárok na ošetrovné, na konci mesiaca zaslal elektronický formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné a vyznačil v ňom dni, počas ktorých sa o dieťa staral. Novú žiadosť o dávku posielať nemusí. Nárok na pandemické OČR majú poistenci naďalej aj v prípade, ak hygienik nariadil dieťaťu karanténne opatrenie/izoláciu. Nariadenie karantény/izolácie potvrdzuje dieťaťu pediater na tlačive Žiadosti o ošetrovné a zasiela ho priamo Sociálnej poisťovni. Dĺžku nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie vyznačí pediater v tlačive Žiadosť o ošetrovné, ktorú je potrebné predložiť Sociálnej poisťovni. Rovnako majú nárok na OČR aj rodičia, ktorí ošetrujú choré dieťa do 16 rokov veku. V tejto situácii je tiež potrebné, aby originál tlačiva Žiadosť o ošetrovné potvrdil pediater a vymedzil v ňom dĺžku potreby ošetrovania, ktorá počas krízovej situácie nemusí byť obmedzená na 14 dní. Túto žiadosť je potrebné predložiť Sociálnej poisťovni.

Nemenili sa ani postupy pri uplatnení nároku na dávku. Karanténu/izoláciu a chorobu dieťaťa musí na origináli Žiadosti o ošetrovné potvrdiť pediater. Ak túto žiadosť zašle Sociálnej poisťovni ošetrujúci lekár a rodič ešte počas krízovej situácie (od 12. marec 2020) nikdy nečerpal pandemickú OČR, musí o dávku Sociálnu poisťovňu požiadať. Nemusí navštíviť pobočku a môže tak urobiť z domu – je potrebné vyplniť elektronický formulár Žiadosti o pandemické ošetrovné a zaslať ho elektronicky (žiadosť o dávku posiela len raz za celé obdobie koronakrízy). Ak originál žiadosti odovzdá lekár rodičovi, nárok na pandemické ošetrovné si uplatní rodič priamo predložením originálu žiadosti, v takom prípade nepodáva elektronickú žiadosť. Následne na konci mesiaca poistenec tak ako doteraz zasiela elektronický formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa staral alebo ho ošetroval. Tento formulár je potrebné zaslať iba v prípade, ak nárok na ošetrovné nebol uplatnený na originálnej žiadosti Žiadosť o ošetrovné, ktorú potvrdil pediater a vymedzil v nej dĺžku potrebnej starostlivosti alebo ošetrovania. Formuláre sú zverejnené na webovej stránky Sociálnej poisťovne tu:

 

Zdroj: https://www.socpoist.sk/news/aj-pri-epidemii-respiracnych-ochoreni-maju-rodicia-stale-narok-na-pandemicke-ocr


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov