Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Absolventi škôl nemajú po letných prázdninách žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Absolventi stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia nemajú bezprostredne po jeho ukončení voči Sociálnej poisťovni nijaké povinnosti. 

Sociálna poisťovňa za termín ukončenia stredoškolského štúdia považuje posledný deň letných prázdnin po záverečnom roku štúdia, čo je 31. august. Nulová povinnosť platí aj vtedy, ak sa absolvent hneď po ukončení štúdia nezamestná, resp. ak sa rozhodne odísť do zahraničia (na ďalšie štúdium, za prácou alebo z iných dôvodov).

Povinnosti absolventov štúdia voči Sociálnej poisťovni sa začínajú až pri vstupe do pracovného života. Ak sa bývalý študent zamestná na pracovný pomer alebo na dohodu, povinnosti voči Sociálnej poisťovni za neho bude od prvého dňa zamestnania plniť zamestnávateľ. Ak bývalý študent začne podnikať alebo vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť a nadobudne na účely sociálneho poistenia právne postavenie SZČO, čakajú ho povinnosti ako každú inú SZČO. Ak predtým nikdy nijakú samostatnú zárobkovú činnosť nevykonával, po prvý raz mu vzniknú povinnosti voči Sociálnej poisťovni až v nasledujúcom kalendárnom roku po tom, ako činnosť začal vykonávať (v závislosti od výšky dosiahnutých príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti).

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-absolventi-skol-nemaju-po-letnych-prazdninach-ziadne-povinnosti-voci-socialnej-poistovni/48411s67731c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk