Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov a budúcich absolventov škôl, že po ukončení školy a zamestnania popri štúdiu im automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti.

Podmienkou na priznanie tejto dávky je trvanie poistenia v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní, v posledných štyroch rokoch pred dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Absolvent školy – študent totiž nie je povinne poistený na sociálne poistenie. Keďže sám neplatí poistné na žiadny druh sociálneho poistenia a neplatí ho za neho nikto, nemá ani nárok na žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne.

Žiak, ktorý má trvalý pobyt v SR, má však možnosť od 16. roku veku dobrovoľne sa poistiť. V takom prípade by po splnení ostatných podmienok mohol získať nárok na niektorú z dávok, teda aj dávky v nezamestnanosti. Na tento typ poistenia však nie je možné prihlásiť sa spätne.

Ak študent popri škole pracuje na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, získava postavenie zamestnanca s povinnosťou platiť poistné na nemocenské, dôchodkové poistenie, ale aj na poistenie v nezamestnanosti, ktorú zaňho plní zamestnávateľ. Na priznanie dávky v nezamestnanosti však musí spĺňať aj ostatné zákonom stanovené podmienky.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-absolventi-skol-nemaju-automaticky-narok-na-davku-v-nezamestnanosti-hog/48411s66054c

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov