Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Absolventi škôl nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov a budúcich absolventov škôl, že po ukončení školy a zamestnania popri štúdiu im automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti. 

Podmienkou vzniku nároku na dávku je trvanie poistenia v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní v posledných štyroch rokoch pred dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Absolvent školy – študent nie je povinne poistený na sociálne poistenie a ak sám neplatí poistné, nemá ani nárok na žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne.

Žiak, ktorý má trvalý pobyt v SR, má možnosť od 16. roku veku dobrovoľne sa poistiť. V takom prípade by po splnení ostatných podmienok mohol získať nárok na niektorú z dávok, teda aj dávky v nezamestnanosti. Na tento typ poistenia sa nemožno prihlásiť sa spätne.

Ak študent popri škole pracoval, resp. pracuje na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti a má pravidelný príjem, získava postavenie zamestnanca s povinnosťou platiť poistné na nemocenské, dôchodkové poistenie, ale aj na poistenie v nezamestnanosti, ktorú zaňho plní jeho zamestnávateľ. Na priznanie dávky v nezamestnanosti zároveň musí spĺňať aj ostatné stanovené podmienky. Ak však študent popri škole pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov, platí poistné len na dôchodkové poistenie. Pri tomto type dohody mu nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-absolventi-skol-nemaju-automaticky-narok-na-davku-v-nezamestnanosti-xao/48411s67505c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov