Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Dátum: Rubrika: Legislatíva

V príspevku sa venujeme novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okrem zmien súvisiacich s plnením cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR boli novelou vykonané aj niektoré zmeny zákona č. 596/2003 Z. z., ktorými sa zosúlaďuje text zákona s platnou a účinnou legislatívou, alebo ide o čiastkové zmeny vyplývajúce z pozmeňujúcich návrhov prijatých v rámci legislatívneho procesu.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 9. mája 2023 schválila dva zákony, ktorými sa novelizoval zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), ako aj niektoré ďalšie zákony z oblasti školstva. Táto novela sa dotkla aj zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“). Niektoré ustanovenia noviel už nadobudli účinnosť 30. mája 2023, ale väčšina novelizačných článkov nadobudne účinnosť od začiatku školského roka 2023/2024, t. j. 1. septembra 2023.

Podľa dôvodovej správy novelou sa plnia niektoré ciele Plánu obnovy a odolnosti SR. Hlavným cieľom komponentu 6 (Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania vo všetkých stupňoch) Plánu obnovy a odolnosti SR je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní. Medzi ďalšie ciele patrí zvýšenie podielu detí v predškolskom veku, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní, zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky so špeciálnym zameraním na zdravotne a sociálne znevýhodnené deti, prispôsobenie vzdelávania individuálnym potrebám každého dieťaťa a zníženie miery preraďovania znevýhodnených detí z hlavného vzdelávacieho prúdu do špeciálneho školstva.

Zmeny súvisiace s predprimárnym vzdelávaním

S účinnosťou od 1. septembra 2023 sa mení ustanovenie § 5 ods. 14 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z., ktorý znie:

     „Riaditeľ materskej školy a riaditeľ materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje o prijatí dieťaťa do materskej školy s určením adaptačného pobytu alebo diagnostického pobytu.“

Deti sa teda neprijímajú len na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt. Deti sa prijímajú do materskej školy a adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt sa určuje len v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole.

V § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. sa zakotvila ďalšia rozhodovacia právomoc riaditeľa materskej školy a riaditeľa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rozhodovanie o prijatí dieťaťa prestupom, a to v nadväznosti na nové ustanovenie § 28d školského zákona. Ide o obdobu postupu, ktorý bol už skôr zavedený pri základných školách. Podľa § 28d ods. 1 a 2 školského zákona:

     „v priebehu predprimárneho vzdelávania môže dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia prestúpiť do inej materskej školy. O prestupe dieťaťa rozhoduje rozhodnutím o prijatí dieťaťa prestupom riaditeľ materskej školy, do ktorej požiadal o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa prestupom nie je rozhodnutím o prijatí dieťaťa. Ak riaditeľ materskej školy prijme dieťa prestupom podľa odseku 1, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia o prijatí dieťaťa prestupom riaditeľovi materskej školy, z ktorej dieťa prestupuje. Riaditeľ materskej školy, z ktorej dieťa prestupuje, je povinný do 15 dní od doručenia kópie rozhodnutia zaslať riaditeľovi materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté prestupom, kópiu osobného spisu dieťaťa a túto zmenu nahlásiť do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov.“

Podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. účinného od 1. septembra 2023:

     „obec vytvára podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu (pozn. autora: školský zákon), v materských školách, ktorých je zriaďovateľom“.

Zmena v písm. b) súvisí so zakotvením práva na predprimárne vzdelávanie v školskom zákone. Podľa § 3 písm. b) školského zákona účinného od 1. septembra 2023 výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona je založené aj na princípe práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole od školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom dieťa dovŕši tretí rok veku. Podľa § 59b ods. 1 školského zákona právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie má dieťa od začiatku školského roku nasledujúceho po školskom roku, v ktorom bola žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podaná riaditeľovi spádovej materskej školy v termíne podľa § 59 ods. 4.

Povinnosť obce vytvárať podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, je v zmysle

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály