Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Didaktika č. 1/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Jednoduché otázky

„Je väčšia zábava rozprávať sa s niekým, kto nepoužíva dlhé komplikované slová. Namiesto toho používa krátke a jednoduché, napríklad: Čo si dáme na obed?“ z rozprávky Medvedík Pú

Nadviazať kontakt s človekom, ktorého ako metodici usmerňujeme, nie je vôbec jednoduché. Množstvo didaktických tém, ktoré sa stanú súčasťou našich diskusií, si pýta poznať osobnosť toho, koho sprevádzame. Čo má rád, čo mu je blízke, ako trávi čas. To, ako vie zladiť pracovný čas s tým osobným, otvára priestor na sieťovanie vzťahov v našom tíme a začať možno v novom roku aj pri dobrom obede – bez stresu a ponáhľania sa. Debatu na odbornejšie témy si môžeme dovoliť aj pri šálke kávy. Zaujímavé témy ponúkame aj v 1. čísle časopisu Didaktika, ktorého garantom je profesor Erich Petlák.

Legislatívne zmeny neprikazujú zriadenie školských podporných tímov, ale vytvárajú možnosti pre ich zriadenie. Môžu tak prispievať k väčšej spolupráci medzi pedagogickými, odbornými zamestnancami a zákonnými zástupcami, píše v príspevku o školských podporných tímoch Zdenka Matulová Juríková.

Cieľom príspevku Márie Nogovej s názvom „Pracovný zošit ako súčasť hodnotiaceho portfólia“ je ukázať, že máme k dispozícii aj iné nástroje ako ústne skúšanie alebo test, aby sme mohli žiaka hodnotiť buď formatívne alebo pri stanovení objektívnych kritérií ho hodnotiť aj sumatívne.

Vizuálna gramotnosť vyžaduje schopnosť orientovať sa vo svete vizuálnych znakov a tiež schopnosť ich používať. Prostredníctvom návrhu vyučovacej hodiny s názvom „Nemé tváre rozprávajú“ nám Beáta Pošteková vysvetlí, ako môže vizuálna gramotnosť podporiť kreatívnosť, zručnosť, vnímavosť a výtvarnú komunikáciu na rozvíjanie ich vlastných nápadov a koncepcií.

Výsledkom každého vzdelávania by malo byť naplnenie očakávaní a potrieb cieľovej skupiny. Téma „Konflikt – možnosti a spôsoby riešenia v školskom prostredí“ bola zvolená priamo pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami, preto aj vzdelávanie v tejto téme bolo pripravené tak, aby čo najviac naplnilo ich očakávania. Skúsenosti s témou opíše v príspevku Ivana Gerdová.

V dnešnom rýchlom a globalizovanom svete sa záujem o štúdium cudzích jazykov neustále zvyšuje, a táto skutočnosť sa spája s hľadaním nových spôsobov, ako zdokonaliť a zmodernizovať ich výučbu tak, aby sa dosiahol čo najefektívnejší účinok. Cieľom príspevku Natálie Sadivovej je poukázať na rozdiely v odpovediach študentov, ktoré sú spôsobené prechodom z cvičení tzv. otvoreného typu na zatvorené, nakoľko každé z nich vyžaduje iný prístup v ich vyplňovaní.

Timea Šeben Zaťková v príspevku s názvom „Vzhľad učiteľa a štýl odievania ako determinant efektívnej edukácie“ načrtne odpovede na otázku: Čo je vyučovanie so štýlom? Zamyslí sa nad štýlovým vyučovaním, módou a módnymi trendami a ich vplyvom na školské prostredie.

„Hlas detí a jeho význam v školskom prostredí“ je názov príspevku Natálie Sadivovej. Článok zdôrazňuje význam hlasu detí a mladých dospelých v škole. Podčiarkuje dôležitosť zapájania žiakov do rozhodovacích procesov manažmentu školy v pozícii rovnocenných partnerov, expertov na ich vlastné „školstvo a študentstvo“.

Ako možno zvládnuť emóciu hnevu v tíme? Túto otázku si položila Dušana Bieleszová. Zároveň vysvetľuje, že hnev je aj dôležitou emóciou. Jeho funkciou je naša sociálna ochrana. Silnejúca potreba individualizácie ako dôsledok rýchlych zmien a nezdravej klímy v spoločnosti nám často nedovoľuje vnímať a prijímať rozdielnosti. V metodickom združení, predmetovej komisii, v školských podporných tímoch by sme však mali byť pripravení pracovať so zmenou nálad, stratou motivácie, súťaživosťou, súperením v boji o väčší vplyv v skupine, aj s potrebou meniť vlastné očakávania a prispôsobovať ich možnostiam tímu.

Nový rok 2023 je v plnom prúde. Polročné hodnotenie sme zvládli. Asi najdôležitejšie pre nás bolo naučiť sa veci si nekomplikovať, čítať s porozumením, využívať kritické myslenie, dôverovať intuícii a skúsenostiam. Preto si v druhom polroku školského roka zaželajme čo najviac jednoduchých otázok adresovaných našim kolegom.

/redakcia/

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

Didaktika č. 1/2023 (online) a Eshop - odborný časopis (tlačená verzia) Didaktika


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov