Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Didaktika č. 3/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Priatelia, ktorí nás upozornia na chyby

„Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.“  René Descartes

Robiť chyby je prirodzené. Skúšať nové stratégie, techniky, aplikovať nové skúsenosti v praxi a čeliť výzve omylov, je skúškou našej odvahy robiť viac, ako nám prinášajú istoty krokov v zabehnutých koľajach. Skôr, ako sa pred postrehmi priateľov pustíme do vlastnej obrany, skúsme si dopriať čas pohrať sa s myšlienkou, či vyslovená veta, názor, postreh nás predsa len neposunie o kúsok ďalej. O kúsok ďalej nás v časopise posúvajú aj naši skvelí autori.

Edukanta s kritickým myslením spoznáme tak, že prejavuje intelektuálnu odvahu“, píše Martina Kosturková v príspevku s názvom „Intelektuálna odvaha, intelektuálna zbabelosť a unáhlenosť.“ Autorka zároveň upozorňuje, že „kritický a morálny mysliteľ musí mať vedomosť a ochotu skúmať presvedčenia, spochybňovať názory prostredníctvom disciplinovaného myslenia, a pritom si musí byť istý, že toto prostredie má zabezpečené aj zo strany učiteľa, aby sa nestalo, že za odvahu dostane trest.“

Michal Pankevič v druhej časti príspevku o didaktickej hre ako súčasti primárnej matematickej edukácie ponúka niekoľko námetov na didaktické hry a aktivity, ktorými môže učiteľ vhodne a efektívne obohatiť edukačný potenciál sprostredkovania primárneho matematického obsahu.

„Pozitívna edukácia a súčasná škola“ je názov článku Jany Hanuliakovej. Príspevok spracováva vybrané odporúčania, ako aplikovať prvky hnutia pozitívnej psychológie do edukačného procesu v škole s cieľom prípravy žiakov na život. Autorka v článku píše, že: „Pozitívna psychológia pristupuje vedecky k skúmaniu ľudského myslenia, prežívania emócií a správania, zdôrazňuje silné stránky, miesto zamerania sa na tie slabé a budovanie toho dobrého v živote, miesto naprávanie toho zlého.“

Motivácii ako významnej súčasti práce asistenta učiteľa sa venuje Júlia Leštinská. Zastáva stanovisko, že motivovanie žiakov do učebnej činnosti patrí medzi kľúčové predpoklady na výkon tejto profesie asistenta učiteľa. Autorka ponúka aj vybrané motivačné metódy a aktivačné prvky učebnej činnosti.

Nina Kozárová a Denisa Gunišová prinášajú aplikovanie stratégií na rozvoj riešenia problémového edukačného procesu. Upozorňujú, že z pedagogického hľadiska je schopnosť riešiť problémy jedna z kľúčových kompetencií. Tento náročný proces si vyžaduje hľadať a prinášať praktické dôkazy, opakovane ich preverovať, využívať relevantné a overené zdroje, logické úsudky a predvídať svoje konanie.

Adrián Hudák v príspevku s názvom „Triedne aktivity – využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov“ predstavuje čitateľom aktivity pre triedne kolektívy.

Školský priestor je miestom nadobúdania nových poznatkov, vytvárania nových vzťahov. Učiteľ žiakov aktivizuje, podnecuje, usmerňuje. Beáta Pošteková v príspevku s názvom "Rovesnícke vyučovanie žiakov na sekundárnom stupni vzdelávania" zdôrazňuje, že k metódam kooperatívneho vyučovania patrí aj toto vzdelávanie.

Príklady dobrej praxe už tradične prináša Soňa Koreňová. Tentokrát sa venovala aktivitám na podporu kariérovej výchovy v školách. Jej súčasťou je rozvoj životných zručností, ktorý stojí aj na predstavách vznikajúcich z uvedomovania si toho, ako nás hodnotia iní.

My v redakcii už len smelo dodáme, že priatelia, ktorí nás upozornia na chyby, a na ktorých názore nám záleží, sú tí najcennejší. Umožňujú nám rásť a získavať cenné skúsenosti.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

Didaktika č. 3/2022 (online) a Eshop - odborný časopis (tlačená verzia) Didaktika


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov