Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Didaktika č. 2/2021

Kategória: Aktuality

„Podľa Hérakleita nemôžeme vstúpiť dvakrát do tej istej rieky, v toku času sa príležitosť stráca navždy.“ Kevin Kline ako William Hundert vo filme Klub vyvolených (2002)

Akú príležitosť nám ponúka mimoriadne náročná situácia súvisiaca s pandémiou? Odpoveď na túto otázku možno hľadať aj na zasadnutiach metodických združení, predmetových komisií a školských podporných tímov v školách a školských zariadeniach. Nie je jednoduché prijať zodpovednosť za tých, ktorí ju ešte prijať nemôžu, alebo ju môžu prijať len v menšej miere. O to dôležitejšia je diskusia v tímoch sprevádzaná vzájomným aktívnym počúvaním, aj zrkadlením pocitov, ktoré, ak nie sú reflektované, môžu byť ohrozením dôvery. Pomoc na tejto ceste ponúkame aj v 2. čísle odborného časopisu Didaktika.

Niektoré príspevky v čase pandémie otvárame.

Didaktika č. 2/2021

Kvalita vyučovania nespočíva len vo využívaní rôznych inovatívnych koncepcií edukácie, ale závisí predovšetkým od osobnosti a kvality učiteľa. Dobrý učiteľ sprostredkúva kolegom svoje skúsenosti, inšpiruje ich, spolupracuje s rodičmi a vníma ich ako dôležitého partnera v usmerňovaní žiaka. Téme, ktorá reflektuje kvalitu osobnosti učiteľa a metodického orgánu školy ako cesty ku kvalite edukácie sa venujú Erich Petlák a Dušana Bieleszová.

„Kariérový vývin žiakov a s ním súvisiace oblasti, ako kariérová výchova, vzdelávanie a kariérové poradenstvo, sú v súčasnosti pri porovnaní s inými krajinami do určitej miery zanedbávanými oblasťami psychického vývinu jednotlivca,“ píše v príspevku o vybraných faktoroch kariérového vývinu žiakov Viktor Gatial.

Hospitácii ako súčasti kontrolnej činnosti v materskej škole sa venuje Simonetta Holešová. Poskytuje praktické odporúčania z praxe a pripomína, že prístup riaditeľky k hospitáciám hovorí veľa o jej spôsobe riadenia. Ak k nim pristupuje ako k snahe o zlepšiť pedagogickú činnosť kolegýň a koncentruje sa na ich prednosti, prezentuje to jej záujem o učiteľky, ktoré riadi. Následne to pozitívne vplýva na klímu na škole.

Katarína Vančíková a Robert Sabo sa v príspevku s názvom Efektívna spolupráca učiteľov a podporných tímov ako výzva venujú identifikácii zbrzďujúcich činiteľov adaptácie podporných tímov na školách, pričom pozornosť venujú postojom a správaniu učiteľov. Ponúkajú aj autentické rady účastníkov výskumu, ktoré môžu prispieť k naštartovaniu efektívnej spolupráce medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami.

Charakteristiku vybraných nástrojov formatívneho hodnotenia prináša kolektív autorov Stanislav Lukáč, Andrea Lešková, Mária Ganajová, Ivana Sotáková. V príspevku konštatujú, že: „Učitelia používajú nástroje formatívneho hodnotenia jednak na to, aby žiakom poskytli spätnú väzbu o ich pokroku, jednak na usmernenie pri rozhodovaní o ďalších krokoch a postupoch v procese učenia sa, čím sa zmenšuje medzera medzi súčasným a želaným stavom vedomostí a zručností žiaka.“

Hodnotenie kvality školy z pohľadu komplexného manažérstva kvality v aplikačnej praxi predstaví Hedviga Burínová. Cieľom je aj zlepšovanie procesov nielen v rovine zlepšovania vedomostnej úrovne absolventov školy, ale aj neustále zlepšovanie vyučovacích metód a foriem, kontroly a hodnotenia žiakov, aj školskej dochádzky.

Nina Kozárová a Denisa Gunišová sa v príspevku s názvom Aplikovanie stratégií rozvoja sebaregulácie žiakov do vyučovacieho procesu venujú otázkam skvalitňovania vyučovacieho procesu.

Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. Reflektujúc obdobie pred pandémiou možno konštatovať, že táto myšlienka gréckeho filozofa je aktuálna aj dnes a nám neostáva nič iné, ako prispôsobiť sa zmenám, ktoré prináša doba.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

Didaktika č. 2/2021

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov