Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Didaktika č. 1/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Fixné a rastové myslenie

V každom tíme nájdeme rozmanitosť názorov a predstáv o jeho fungovaní. Členovia tímu sa líšia vo svojom pohľade na svet, prácu, záujmy a potreby. Niektorí pravidelne reflektujú dynamiku neustále sa meniaceho prostredia, zatiaľ čo iní preferujú statický a nemenný prístup. Fixné myslenie poskytuje istotu a stabilné postupy, no ak prestaneme reflektovať meniace sa podmienky, prispejeme k stagnácii. Strach z nových výziev a obavy z možného zlyhania sa stávajú dominantnými. Naopak, rastové myslenie podnecuje schopnosť zlepšovať sa a neustále sa učiť novým zručnostiam. Umožňuje tímu prispôsobovať sa novým situáciám a využívať chyby ako príležitosť na učenie sa. Dynamika tímu je posilnená rastom, ktorý prináša chuť prijímať nové výzvy, podporuje otvorenosť voči novým prístupom, inováciám a vytvára odolnejšie prostredie, ktoré je pripravené na nevyhnutné zmeny. O to sa usilujeme aj v našej redakcii, kde pripravujeme časopis Didaktika. V jej ­p­rvom čísle prinášame ďalšie inšpirujúce témy.

Erich Petlák v príspevku s názvom „Inovácie edukácie ako priorita auditu školy a učiteľa“ reaguje na hodnotenie a vážnu kritiku edukácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Tomáša Druckera po zhodnotení výsledkov PISA 2022 v gramotnostiach našich žiakov.

Adriana Wiegerová opisuje duálne vzdelávanie. V príspevku s rovnakým názvom na príklade koncepčných skúseností zo zavádzaním rôznych modelov, prístupov k odbornému vzdelávaniu vysvetľuje model existujúci v slovenských podmienkach. Upozorňuje, že kľúčovú úlohu majú v systéme duálneho vzdelávania odborní pracovníci z praxe, ktorí sa na Slovensku volajú hlavní inštruktori.

Beáta Pošteková ponúka tému literárnych žánrov a ich využitie u detí predškolského veku. Uvádza aj konkrétne úlohy, ktoré má dieťa plniť pri dodržiavaní vopred stanovených cieľov, pričom využíva pomôcky a vlastné príklady učebných druhov s odkazom na literárny žáner.

Miriam Niklová sa venuje úlohe sociálneho pedagóga v školských zariadeniach a jeho zapojeniu sa do podporného tímu. Popisuje úlohy, ktoré sociálny pedagóg zabezpečuje v začiatočnej adaptácii dieťaťa v škole, vytváranie proinkluzívnej edukačnej klímy v škole, poskytovanie vhodných podporných a kompenzačných opatrení v procese socializácie.

V redakčnom článku Dušany Bieleszovej v rubrike „Umelá inteligencia“ sme sa venovali využívaniu chatbotov v práci vedúcich školských podporných tímov, napríklad pri príprave stretnutí jej členov.

Anna Bocková poskytne informácie o aplikácii poznatkov neurodidaktiky vo vyučovaní dejepisu. Vychádza zo zistení širších empirických výskumov a priebežných sond do vyučovacieho procesu na školách v slovenskom i stredoeurópskom priestore. Zároveň sa opiera o osobnú skúsenosť z pedagogickej praxe a najnovšie výskumy neurovied, ktoré môžu byť nápomocné pri zefektívňovaní edukačného procesu formálneho i neformálneho vzdelávania žiakov.

Mária Belešová píše o neúcte voči učiteľom zo strany rodičov. Upozorňuje, že učiteľ svojim profesijným pedagogickým pôsobením vstupuje do zložitého systému sociálnych a interpersonálnych vzťahov, pričom rodina a škola sú dve dôležité prostredia pre život školopovinných detí a spolupráca medzi nimi výrazne ovplyvňuje ich ďalší vývin.

Milí naši čitatelia, kolegovia, rozmanitosť názorov v tíme vyplýva z rôznych pohľadov na jeho fungovanie. Fixné myslenie poskytuje istotu, ale bez reflexie môže viesť k stagnácii. Rastové myslenie podporuje schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám a využívať chyby na učenie. Týmto spôsobom dynamika tímu posilňuje odolnosť voči novým výzvam, ktoré určite zvládneme spoločne aj v roku 2024.

/redakcia/

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOR, tlačená verzia časopisu Didaktika

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarmaOdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov