Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manažment školy v praxi č. 7-8/2018

Kategória: Aktuality

V letnom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme problematike prevádzkovania telocviční v školách a školských zariadeniach, pokračujeme v informovaní o ochrane osobných údajov, pozrieme sa na psychosomatiku a psychologické aspekty telesných ochorení, ale aj na inovácie v školskom prostredí. Rozoberieme si vplyv konfliktu v rodine na správanie žiaka v škole, aj ako predchádzať neúspešnosti žiakov. Nechýbajú ani odpovede na otázky a prehľad dôležitých termínov pre manažment škôl a školských zariadení v septembri.

Ingrid Konečná Veverková - Telocvične v školách a školských zariadeniach

V telocvični musí byť denné osvetlenie zabezpečené oknami po bočných stranách. Tieto okná zároveň umožňujú priečne vetranie, pričom je vhodné, aby pozdĺžna os budovy bola orientovaná v smere východ – západ. Osvetľovacie telesá a okná musia byť chránené pred rozbitím ochrannými mriežkami, vetracie krídla okien majú byť ovládateľné z podlahy. Pre zábranu oslnenia musia byť zabezpečené prostriedky pre reguláciu denného osvetlenia. Ak má škola veľkú telocvičňu s umelým osvetlením, musí to byť riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám pre športové odvetvie najnáročnejšie na osvetlenie, ktoré sa v ňom má vykonávať, a zároveň neoslňovalo športovcov ani divákov. Táto požiadavka sa vyžaduje aj pri otvorenom objekte, t. j. ak škola prevádzkuje otvorený areál.

Viac v príspevku Telocvične v školách a školských zariadeniach + VZOR zmluvy

Agnesa Setničková - Program vyučovania šťastia

Poslaním vyučovacích hodín šťastia je poskytnúť metodickú pomoc k rozvíjaniu schopnosti prežívať šťastie u detí v materských, základných a stredných školách na základe výsledkov pozitívnej psychológie. Pozitívna psychológia je mladá vetva psychológie, v strede jej pozornosti je výskum šťastia, resp. vypracovanie takých metód a sledovanie takých správaní, pomocou ktorých dokážeme trvale šťastne žiť. Martin Seligman hovorí o troch dôvodoch, prečo treba vyučovať šťastie - šťastie je liekom proti depresii, zvyšuje pocit spokojnosti a túžbu žiť, podporuje učenie a kreatívne myslenie. Budúca generácia by sa mala naučiť chrániť vlastné mentálne zdravie. Podľa výskumu pozitívnej psychológie má šťastie veľa výhod, napr. zvyšuje motiváciu a učebný výkon, šťastní ľudia žijú dlhšie, majú lepšiu schopnosť riešiť problém, vedia sa lepšie koncentrovať na svoju prácu, sú kreatívnejší, viac nápomocní a v živote úspešnejší.

Viac v príspevku Program vyučovania šťastia

Ľuboslava Bieliková - Inovácie v školskom prostredí

Autonómne školy si vytvárajú vlastnú mieru hodnôt. Pochopenie procesu zmeny a práca na zmene vyžaduje množstvo energie pri prekonávaní nevyhnutných prekážok, prístupy k zdrojom, vytváranie učiacej sa klímy, iné chápanie a presvedčenie, odlišné vzorce správania, vzájomné nadobúdanie nových zručností a postojov, rozvíjanie inovatívnej kultúry učenia sa a vyučovania. Cieľom je produktívna zmena, inovatívnosť, t. j. rozvoj a priekopníctvo, nielen zavádzanie jednoduchých, kozmetických nápadov. Podpora zmeny vyžaduje vo všeobecnosti viac času na výučbu, sebareflexiu a spoluprácu. Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a životaschopných zmien, ktoré sa dejú nepretržite.

Viac v príspevku Inovácie v školskom prostredí

Markéta Švaberk Šauerová - Time manažment a autokoučink jako prevence školní neúspěšnosti žáku

Častým problémem žáků je špatné rozvržení času spolu s nadužíváním sociálních sítí a pocit, že dotyčný má vše pod kontrolou, v důsledku čehož se dostává do známého problému zvaného prokrastinace. Pokud si myslíme, že prokrastinující žák si s problémem dokáže poradit sám, jsme na velkém omylu. Prokrastinující člověk se dostane do zacykleného stavu, z kterého nevidí východisko, přijde o veškerou energii a v důsledku toho se v podstatě vzdá jakéhokoliv pokusu o řešení situace. Možným řešením je udělat první krok a stanovit jasný a srozumitelný plán na postupné zdolání nahromaděných úkolů.

Viac v príspevku Time manažment a autokoučink jako prevence školní neúspěšnosti žáku

Dagmar Tragalová - Vplyv konfliktu v rodine na správanie žiaka v škole

Vždy sa dieťa dostáva do konfliktu lojality, ak si má vybrať, ktorý z rodičov je „lepším“ rodičom. Môže dať prednosť rodičovi, ktorý si ho dokáže lepšie „kúpiť“ tým, že mu bude tolerovať jeho nevhodné správanie, nebude striktne dbať na plnení povinnosti, či nadmieru ho materiálne podporovať. Iné dieťa môže uprednostniť rodiča, ktorý potrebuje ochranu a z pocitu viny, aby mu neublížilo, sa nechá citovo vydierať. Môže nastať aj ten najhorší variant manipulácie s názorom dieťaťa v teórii a medzi psychológmi označovaný ako syndróm zavrhnutého rodiča. Neustálym presvedčovaním, vytrvalým očierňovaním jedného rodiča a idealizovaním toho druhého môže dôjsť k trvalému poškodeniu psychického vývoja dieťaťa. 

Viac v príspevku Vplyv konfliktu v rodine na správanie žiaka v škole

Soňa Koreňová, Kristián Berecz - Dôležitá úloha komunitného centra vo vzdelávaní detí z marginalizovaných skupín

Od začiatku otvorenia Eduboxu sa podarilo zorganizovať niekoľko väčších či menších podujatí. Býva zvykom, že organizáciu takýchto aktivít majú na pleciach väčšinou dospelí a úlohou detí je zúčastniť sa ich, nanajvýš miestami vypomôcť s poriadkom či strážením mladších súrodencov. Odporúčame však iný postup, a to motivovať deti zorganizovať si spoločné podujatie, ktoré by malo byť priestorom pre stmeľovanie komunít. Spočiatku môže byť pomerne náročné vytvoriť v deťoch pocit vlastníctva k príprave aktivít (ownership) a zodpovednosť za ne. Konzistentným vracaním sa k zodpovednosti a pripomínaním, že to, či sa podujatie uskutoční a či bude aspoň trochu úspešné, závisí na nich, sa v deťoch môže podariť vzbudiť záujem.

Viac v príspevku Dôležitá úloha komunitného centra vo vzdelávaní detí z marginalizovaných skupín

Oľga Pivarníková - Ochrana osobnýh údajov (2.)

Súhlas dotknutej osoby znamená, že o spracovaní osobných údajov rozhoduje výlučne dotknutá osoba. Prevádzkovateľ musí vedieť preukázať, že mu dotknutá osoba poskytla súhlas. S ohľadom na požiadavku preukázania existencie udelenia súhlasu, má byť tento súhlas najčastejšie v písomnej alebo v elektronickej forme. Nová právna úprava výslovne stanovuje, že súhlas dotknutej osoby musí byť jasne oddeliteľný od iných podmienok a dojednaní. Zároveň súhlas dotknutej osoby možno kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu, a to takými prostriedkami ako ho poskytla. Dotknutá osoba má právo na prístup k spracovaným osobným údajom. 

Viac v príspevku Ochrana osobných údajov (2.)

Tatiana Soroková - Psychologické aspekty a činitele telesných ochorení, psychosomatika

V dnešnej dobe enormne narastá počet detí s narušenou funkciu štítnej žľazy, ako aj ďalšími endokrinnými ochoreniami. Rastie aj počet detí s hypertenziu, migrény, žalúdočné vredy, obstipácie a iné, čo spôsobuje v prevažnej miere extrémna negatívna dynamizácia interakcií, frustrácia, stres, deprivácia, depresia z domáceho a školského prostredia.

Viac v príspevku Psychologické aspekty a činitele telesných ochorení, psychosomatika

Vladimír Michalička - Prvá predškolská opatrovňa na Slovensku

Budúci rok uplynie 190 rokov od toho, čo v Banskej Bystrici vznikla zásluhou šľachtičnej Terézie Brunšvikovej (1775 - 1861) prvá detská opatrovňa na Slovensku. Osvietená grófka Brunšviková pozorne sledovala zakladanie detských opatrovní v Európe, najmä v Anglicku. OSobne sa poznala so švajčiarskym pedagógom J. H. Pestalozzim, ktorý ju v jej úsilí silne ovplyvnil. preto sa rozhodla založiť predškolskú výchovnú inštitúciu v roku 1828 najprv v Budíne a v roku 1829 v Banskej Bystrici. Vychádza pritom z faktu, že v nedeľnom Harmanci sa otvorila továreň na výrobu papiera, kde pracovalo veľa žien, ktorým sa nemal o deti kto postarať. 

Viac v príspevku Prvá predškolská opatrovňa na Slovensku

ROZHOVOR - Dôležité je chrániť deti a povýšiť všetko ostatné nad tento záujem - Peter Lengyel 

Škola, resp. vedenie školy a učitelia by sa mali riadiť legislatívou, ktorá jasne pomenúva, že každý je povinný oznámiť porušovanie práv dieťaťa orgánu sociálnoprávnej ochrany. A to nielen vo fáze, kedy si je učiteľ istý situáciou, ale aj vo fáze podozrenia. Môže tak urobiť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, na polícii, ale aj prostredníctvom bezplatnej telefónnej linky 0800 191 222. Dôležité je, aby si dospelí v kontakte s deťmi uvedomovali potrebu chrániť ich a povýšili tento záujem nad všetky ostatné záujmy. Často sa stáva, že školy nenahlásia problém, pretože sa boja reakcie rodiča, vyšetrovania, potreby vypovedať a ďalších úkonov, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie ochrany dieťaťa. Týrané, zneužívané, či zanedbávané dieťa tak potom ostáva bez potrebnej pomoci. Analýzy prípadov poukazujú na to, že školy váhajú často aj dva roky, kým problém začnú riešiť s príslušnými inštitúciami. A to napriek tomu, že o problémoch dieťaťa preukázateľne vedia.

Viac v rozhovore Dôležité je chrániť deti a povýšiť všetko ostatné nad tento záujem


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov