Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manažment školy v praxi č. 6/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V šiestom čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame odborne spracované témy, ktoré nám pomôžu zabezpečiť rovnováhu v prísune množstva informácií, praktických odporúčaní a riešení prípadových štúdií z praxe.

Žaneta Surmajová - Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

V príspevku poskytujeme prehľad najvýznamnejších zmien z obsahu nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informujeme o sprehľadnení skupín kategórií pedagogických zamestnancov, ako aj o nových kategóriách pedagogických a odborných zamestnancov. Prinášame prehľad novo koncipovaných druhov vzdelávania a uvádzame aj prechodné ustanovenia.

Viac tu: Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

 Martina Magová, Tatiana Homoľová - Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca

S každým pedagogickým zamestnancom urobíme hodnotiaci rozhovor. V rozhovore oboznámime pedagóga s hodnotením jeho pracovného výkonu a s prípadnými závermi na zlepšenie alebo s návrhmi na odborný rozvoj alebo profesionálny postup. Pri hodnotení sa musíme opierať o fakty a nie dojmy, preto je dôležité, aby sme si viedli v priebehu hodnotiaceho obdobia záznamy o pracovnej výkonnosti pedagogických zamestnancov. 

Viac tu: Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca

Oľga Pivarníková - Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia

Uznanie úplného stredného vzdelania, stredného odborného vzdelania, nižšieho stredného odborného vzdelania a nižšieho stredného vzdelania na účely pokračovania v štúdiu na základe vysvedčenia o maturitnej skúškea vysvedčenia o záverečnej skúške, vydaného školou zriadenou iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu alebo uznanou strednou školou v inom členskom štáte EÚ alebo v treťom štáte rozhoduje okresný úrad v sídle kraja – odbor školstva. Porovná obsah a rozsah absolvovaného vzdelávania žiadateľa v zahraničí s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v SR.

Viac tu: Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia

Jolana Hroncová - Sociálne prostredie a výchova ako predmet záujmu sociálnej pedagogiky

Nárast deviantného správania u žiakov aj v školskom prostredí vyvoláva spoločenskú potrebu pôsobenia sociálnych pedagógov ako odborných zamestnancov vo všetkých školách, kde to školská legislatíva umožňuje. Je nevyhnutné, aby školská prax vo väčšej miere rešpektovala legislatívne možnosti uplatňovania sociálnych pedagógov v škole, ktoré je v záujme zvýšenia efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu, ale najmä z hľadiska pozitívneho vývinu detí a mládeže a prevencie porúch správania u žiakov. Zvýšenie efektívnosti školskej prevencie nutne vyžaduje spoluprácu školy s rodinou, osobitne s rodinami žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Viac tu: Sociálne prostredie a výchova ako predmet záujmu sociálnej pedagogiky

Katarína Kurčíková - Virtuálny priestor a virtuálna realita

Virtuálny svet je priestorom, ktorý súčasná generácia ovplyvnená mohutným rozvojom virtuálnych technológií často nedokáže rozlíšiť od skutočného sveta. Práve nejasnosť vo vymedzení hraníc medzi reálnym a virtuálnym svetom je riziková pre všetky vekové kategórie ľudí. 

Viac tu: Virtuálny priestor a virtuálna realita

Tatiana Soroková - Spoločenské podujatie a eventy

Ak sa riadiaci pracovník v spoločnosti nevie správať prirodzene, ak nemá zvnútornenú rovinu slušnosti, zdvorilosti, taktu, jednoznačne natrafí na problémy, ktoré ho postupne budú diskvalifikovať v spoločenskom prostredí napriek tomu, že jeho intelektuálna výbava bude dostačujúca na miesto, ktoré ako vedúci pedagogický zamestnanec či vedúci odborný zamestnanec vykonáva.

Viac tu: Spoločenské podujaria a eventy


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov