Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manažment školy v praxi č. 5

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V piatom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme kompetenčného profilu a hodnoteniu pedagogického zamestnanca, vzdelávaniu cudzincov, aj sociálnemu prostrediu ako predmetu záujmu sociálnej pedagogiky. Porozprávame sme sa s projektovým manažérom Národného projektu Duálne vzdelávanie a poskytneme odporúčania v oblasti prevencie o sexuálne rizikovom správaní žiakov. Informujeme taktiež o význame spoločenských podujatí a eventov na školách a venujeme sa aj gamifikovanému rozvoju strategických zručností. 

T. Homoľová , M. Magová - Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca školy (1.)

Podľa § 5 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 7 ods. 4 písm. n) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa § 52 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov vyplýva riaditeľovi školy povinnosť hodnotenia pedagogických zamestnancov jedenkrát ročne na konci školského roka.

Viac v príspevku Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca školy

J. Hroncová - Sociálne prostredie a výchova ako predmet záujmu sociálnej pedagogiky (1.)

Prostredie a výchova predstavujú vonkajšie činitele vývinu osobnosti a významne determinujú vývin človeka spolu s vnútornými činiteľmi, teda dedičnosťou a vlastnou aktivitou človeka. Kým prostredie predstavuje spontánne a nezámerné pôsobenie na človeka, výchovná činnosť je cieľavedomá, zámerná, plánovitá a spoločensky determinovaná. Vplyvy jednotlivých okruhov sociálneho prostredia sú nielen pozitívne, ale aj negatívne a môžu buď podporovať výsledky cieľavedomej výchovnej práce rodiny, školy a iných výchovných činiteľov, ale taktiež ich môžu mariť. Pedagogickí pracovníci musia poznať vplyvy jednotlivých okruhov sociálneho prostredia, v ktorých deti a mládež žijú, aby mohli v procese výchovy a vzdelávania s nimi počítať. V prípade nedostatkov v sociálnom prostredí rodiny treba kompenzovať negatívne vplyvy v rodine zo strany školy, prípadne školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie alebo zariadení štátnej sociálnej správy. Z tohto dôvodu je dôležitá koordinácia zámerného výchovného pôsobenia s vplyvmi sociálneho prostredia zo strany výchovných činiteľov, najmä školy ako profesionálnej výchovno-vzdelávacej inštitúcie, aby sa zabezpečila jednota výchovných a vývinových podnetov pre optimálny vývin detí a mládeže.

Viac v príspevku Sociálne prostredie a výchova ako predmet záujmu sociálnej pedagogiky

V. Michalička - Martin Kostelný - učiteľ Milana Rastislava Štefánika 

Prvým učiteľom M. R. Štefánika bol Martin Kostelný (1850 – 1927) z Brezovej pod Bradlom. Elementárnu školu vychodil na Košariskách, v štúdium pokračoval na nižšom gymnáziu v Bratislave a Modre a učiteľskú kvalifikáciu nadobudol na Prvom Slovenskom ev. a. v. gymnáziu v Revúcej, kde dosiahol vynikajúce študijné úspechy. Po štúdiu krátko pôsobil v Lubeníku a v roku 1871 sa vrátil do rodného kraja a prijal vokátor (pozývací list) na evanjelickú školu na Košariskách, kam ho pozval tamojší farár, otec Milana Rastislava Štefánika.

Viac v príspevku Martin Kostelný - učiteľ Milana Rastislava Štefánika

T. Soroková - Spoločenské podujatia a eventy (1.)

Škola musí poskytovať aj pridanú hodnotu, ktorá spočíva v sile pozitívnych emócii, zážitkov, spomienok, ktoré budú rozhodovať, či sa žiaci v škole budú cítiť príjemne, tešiť sa na každodenné aj výnimočné aktivity. Je na kvalitnom riadení a organizovaní školy, či dokáže vytvoriť kreatívne zázemie tak, aby sa žiak dokázal realizovať a socializovať nielen cez klasickú výučbu, ale aj cez udalosti, ktoré škola ponúkne žiakom aj rodičom ako rozmer zážitkovosti, nadšenia a radosti. Prostredníctvom týchto aktivít získava škola na hodnote, aj na vnútornej motivácii pre vzdelávanie.

Viac v príspevku Spoločenské podujatia a eventy 

O. Pivarníková - Vzdelávanie cudzincov

Na odstránenie jazykových bariér detí cudzincov môže škola, v ktorej sa cudzinci vzdelávajú, organizovať základný jazykový kurz slovenského jazyka a rozširujúci jazykový kurz slovenského jazyka podľa § 146 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v súlade s ustanovením § 10 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. Riaditeľ základnej školy a riaditeľ strednej školy môže požiadať o organizačné zabezpečenie jazykového kurzu územne príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja.

Viac v príspevku Vzdelávanie cudzincov

I. Emmerová - Sexuálne rizikové správanie žiakov a ich ohrozenia

Sexualita je súčasťou identity adolescentov, pričom informácie o nej získavajú predovšetkým od kamarátov a z médií. Rodina v tejto oblasti často zlyháva, pretože oblasť sexuality a sexuálneho správania je pre mnohých rodičov ešte stále tabu. Podobne škola je slabým zdrojom informácií.

Viac v príspevku Sexuálne rizikové správanie žiakov a ich ohrozenia

B. Kapucian - Gamifikovaný rozvoj strategických zručností 

Dnes pripravujeme deti aj na povolania, ktoré ešte v súčasnosti neexistujú. Nepoznáme zručnosti, ktoré pri nich budú potrebovať, ale určite v čoraz väčšej miere bude pre nich dôležité strategické myslenie, analýza, dedukcia, rozhodovanie, riešenie problémov, kritické a flexibilné myslenie. Práve tieto zručnosti možno efektívne rozvíjať pomocou gamifikovaného m-learningu. Ten využíva strategické hry na zaujatie žiakov, hodnotenie ich zručností a rozvoj strategického myslenia, sebauvedomenia, sústredenia a vytrvalosti. 

Viac v príspevku Gamifikovaný rozvoj strategických zručností

Časopis Manažment školy v praxi č. 5/2019


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov