Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manažment školy v praxi č. 4

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V štvrtom čísle časopisu Manažment školy v praxi pokračujeme v téme o novelách školského zákona a venujeme sa aj formálnemu hodnoteniu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení. Ponúkame odporúčania k efektívnej komunikácii a k prijímaniu spätnej väzby. Upozorňujeme aj na porovnávanie, posudzovanie a chyby v hodnotení učiteľov. V aktuálnej téme inklúzie kladieme otázku, či je inklúzia inklúziou a ponúkame aj článok, ktorý sa venuje príspevkom na rekreáciu zamestnancom školstva.

T. Soroková - Porovnávanie, posudzovanie a chyby v hodnotení

Chyba sympatie a antipatie – je všadeprítomná a prejavujú sa v atmosfére hodnotenia. Sympatia pôsobí vždy motivujúco. Sympatický je ten, kto sa nám v niečom podobá. Sympatia je čiastočne založená na intuitívnych prvkoch a niekedy ju nedokážeme ani definovať. Snúbi sa s chybou podobnosti, aj keď nemusí vždy priamo s ňou korešpondovať. Vyplýva z postojov a charakteru človeka. Antipatia pôsobí demotivačne, môže ju vyvolať celý rad rôznych charakteristík, ako predinformácia, zovňajšok človeka, jeho spôsoby správania, schopnosti, postavenie i samotný haloefekt.

Chyba „regeny efekt“ alebo „Mikuláš“ – ide o chybu pri posudzovaní osobnosti, keď hodnotiteľ má tendenciu hodnotiť iných podľa ich posledného výkonu, ktorý si pamätá najlepšie. Keď sa blíži čas hodnotenia, žiaci si začnú opravovať známky a podávať výkony, aby upozornili na svoju snahu, usilovnosť, schopnosť. Učiteľ pridelí v dôsledku fenoménu „regency efekt“ také isté hodnotenie, ako žiakom, ktorí sa snažili priebežne a plnili všetky úlohy, ako bolo od nich vyžadované.

Viac v príspevku Porovnávanie, posudzovanie a chyby v hodnotení

S. Dobrovolná - Mentoring ve školách

Spolupráce s mentorem může být pro nás výhodná i tehdy, pokud jsme se účastnili nějakého semináře a pak máme do výuky zavést nové dovednosti. Mentor je odborníkem na proces, který nám pomůže naplánovat, jak chceme nové poznatky ze semináře využít, jak jinak by měla naše výuka v ideálním případě vypadat, jaké kroky k tomu musíme udělat a bude nás i provázet na cestě postupného zvládnutí těchto nových dovedností. Kvalitní mentor pomáhá: udržovat a posilovat naši motivaci, plánovat a vyhodnocovat postupné kroky, zdroje, příležitosti, evaluovat proces učení, radovat se z úspěchů a čelit neúspěchům. Mentor zaměřuje naši pozornost na naše silné stránky, na to, co nám jde, co nás baví, co nás posiluje a pomáhá nám vyrovnat se s tím, co nám nejde.

Viac v príspevku Mentoring ve školách

I. Konečná Veverková - Príspevok na rekreáciu zamestnancom

Zamestnanec školy musí preukázať oprávnené výdavky v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie. Lehota nemôže byť zo strany školy skrátená. Škola poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne dohodnutom na výplatu mzdy, ak nie je vo vnútornom predpise určené inak. Je dôležité, aby škola upozornila zamestnancov, že účtovné doklady musia byť vydané na ich mená. Zamestnanec musí žiadať od ubytovacieho zariadenia alebo subjektu, ktorý mu poskytuje rekreačné služby, aby bol doklad vydaný na jeho meno.

Viac v príspevku Príspevok na rekreáciu zamestnancom

F. Godla - Cesta k inkluzívnemu vzdelávaniu v školách

Proces formovania inkluzívneho myslenia vo vedomí zodpovedných ľudí v školstve by sa mal presadzovať do formovania inkluzívnej školy za systematickej podpory štátu, pedagogických inštitúcií, štátnej, verejnej správy, ale aj médií a cirkví. Treba zdôrazniť, že myšlienka inkluzívneho vzdelávania má veľmi vážnu podmienku, a tou je všestranná socializácia marginalizovaných rómskych komunít. Socializácia je základom, na ktorom možno úspešne inkludovať vzdelávanie rómskych detí a mládeže. Proces inklúzie musí prebiehať aj v ekonomickom, sociálnom, kultúrnom a v politickom živote. Je nevyhnutné odstraňovať nielen viditeľné prekážky, ale aj prekážky vo vedomí ľudí, v predsudkoch, názoroch a postojoch ľudí na oboch stranách. Segregované prístupy k riešeniu výchovy a vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych osád nesú v sebe známky sociálnej vylúčenosti, marginalizácie a ňou determinovaného prístupu k vzdelávaniu týchto žiakov.

Viac v príspevku Cesta k inkluzívnemu vzdelávaniu v školách

A. Kiss - Efektívna komunikácia a prijímanie spätnej väzby

Na obsahové témy komunikácie by sme mali aplikovať tzv. „Výťahové pravidlo“ alebo „Výťahový test“ (Wikipedia). Je to princíp založený na myšlienke, že ak nevieme dôležitosť a krátky obsah toho, čo chceme povedať, vyjadriť v priebehu jednej minúty, nevieme, o čom hovoríme.Ak niečo chceme prezentovať (napr. učivo, projekt, výhody školy, ktorú riadime), mali by sme byť schopní urobiť to do minúty, resp. ešte lepšie by bolo, ak by sme to stihli do tridsiatich sekúnd. Skôr, ako sa pustíme do nejakej komunikácie, presvedčme sa, že vieme prečo, ako a čo ideme komunikovať. Zároveň musíme téme dostatočne rozumieť, aby sme ju vedeli opísať v jednej minúte času.

Viac v príspevku Efektívna komunikácia a prijmanie spätnej väzby


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov