Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manažment školy v praxi č. 3/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V treťom čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame ďalšie zaujímavé témy. Autori sa vanujú novelám školského zákona, analyzujú podmienky integrácie žiakov v základnej škole. Odporúčajú využívať skupinové vyučovanie a efektívnu komunikáciu v multikultúrnom prostredí. Rozoberajú aj obsahovú stránku správ o výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach škôl a školských zariadení. Nechýba rubrika Z histórie školstva, ani odpovede na otázky týkajúce sa manažovania práce vedúcich pedagogických zamestnancov. 

E. Petlák - Skupinové vyučovanie vo vyučovacom procese

Pri práci v skupinách nejde len o spoluprácu žiakov, naučenie sa učiva. Dochádza tu aj k poznávaniu iných pohľadov iných spolužiakov, k počutiu iných názorov, prístupov a pod. Takáto spolupráca je pre žiakov často viac motivujúca ako len práca s učiteľom. V neposlednom rade je pre učiacich sa aj motivujúca, pretože jej sprievodnými javmi sú napr. rôzne nápady a pohľady spolužiakov. Vzniká tzv. skupinová výhoda (myšlienky, nápady, kreatívne prístupy),ktorá neraz privedie žiaka k novým myšlienkam, k novým pohľadom na riešenú oblasť a pod.

Viac v príspevku Skupinové vyučovanie vo vyučovacom procese

M. Takáčová - Integrácia žiakov v základnej škole (2.)

Pri vytváraní optimálnych priestorových podmienok dôležitú úlohu zohráva zriaďovateľ školy, ktorý väčšinou v školách takéto úpravy v spolupráci s riaditeľom školy realizuje. Obec vytvára podmienky na zabezpečenie  výchovy a vzdelávania detí a žiakov so ŠVVP v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Viac v príspevku Integrácia žiakov v základnej škole (2.)

Efektívna komunikácia v multikultúrnom prostredí (2.)

Základnou podmienkou úspechu komunikácie v multikultúrnom prostredí je pochopenie a ochota vnímať rozdielnosti kultúr, ktoré sú dôležité pre získanie objektívnych poznatkov. Kritérium poznania nemusí byť len v pochopení kultúr, ale aj rešpekt k nim. Preto hneď na začiatku interakcie s rodičmi a deťmi z inej kultúry je prioritou akcentovať dôležitosť dodržiavania princípov a mantinelov danej školy, ktorú budú deti z odlišnej kultúry navštevovať. Ak niekto považujete svoju kultúru za dokonalejšiu, rozvinutejšiu a nadradenú ostatným kultúram a nedokážete si uvedomiť, že pre tento postoj neexistujú žiadne oprávnenia, potom je jeho poznanie skreslené, deštruktívne a nepatrí do spektra multikultúrnej pozitívnej vzájomnosti.

Viac v príspevku Efektívna komunikácia v multikultúrnom prostredí

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti (1.)

Školy, ktorých súčasťou je niekoľko organizačných zložiek a súčastí vypracúvajú jednu Správu v rozlíšení činnosti v súlade s obsahovou štruktúrou dokumentu. Súčasná školská legislatíva dáva možnosť zriaďovať spojené školy. V praxi sú ojedinelé prípady, keď riaditeľ školy predloží zriaďovateľovi na schválenie samostatné Správy za jednotlivé organizačné zložky a súčasti školy. Takto spracované Správy netvoria kompaktný celok za školský subjekt a nevyniknú vzťahy medzi jednotlivými obsahovými činnosťami. U záujemcov z radov laickej verejnosti môžu takéto Správy vyvolať pocit neistoty pri získavaní relevantných informácií. Odporúčame riaditeľom škôl uplatňovať v praxi zásadu jednej Správy za školský subjekt.

Viac v príspevku Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov