Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manažment školy v praxi č. 1/2019

Kategória: Aktuality

V prvom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme aktuálnym problémom školských sociálnych pedagógov aj z pohľadu prípravy legislatávnych zmien. Otvorili sme novú tému na pokračovanie, ktorá sa týka integrácie žiakov v základnej škole. V rubrike Kontrola sme pripomenuli, ako má prebiehať základná finančná kontrola a venovali sme sa aj zmene a procesom jej nastavenia v školskom prostredí. 

Jolana Hroncová - Aktuálne problémy školských sociálnych pedagógov

V súčasnom období pedagogická verejnosť očakáva schválenie nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. V pripravovanom zákone má byť sociálny pedagóg zaradený v § 24 do kategórie „Iní odborní zamestnanci“, teda nie samostatne pod názvom „Sociálny pedagóg“, ako je to v aktuálnom zákone č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Do tejto kategórie sú v navrhovanom zákone zaradení, okrem sociálneho pedagóga, aj školský logopéd a liečebný pedagóg, ktorí by mali byť, podľa nášho názoru, zaradení skôr do § 23, pretože boli pôvodne súčasťou odboru špeciálny pedagóg.

Činnosť sociálneho pedagóga v navrhovanej verzii je značne oklieštená. Neobsahuje už úlohy v oblasti sociálnej výchovy, podpory prosociálneho a etického správania a reedukáciu správania, ktoré tradične patrili k základným kompetenciám sociálneho pedagóga a na ktoré sociálna pedagogika kladie veľký dôraz.

Viac v príspevku: Aktuálne problémy školských sociálnych pedagógov

Mária Nogová - Zmena a proces jej nastavenia v školskom prostredí

K logike a k emóciám sa pri­dáva ešte tretí fak­tor dôležitý k uskutočneniu zmeny. Mu­síme vy­tvo­riť priaz­nivé pod­mienky. V metafore je to cesta, po ktorej jazdec na slonovi pôjde. Musí byť správne zvolená, jasná, zrozumiteľná pre každého, bez zbytočných prekážok, aby sa nestalo, že dobre motivovaným slonom a rozhodnutým jazdcom narazíme na prekážky, ktoré nás budú zbytočne brzdiť.

To znamená, jasne vysvetlená cesta: kam sa chceme dostať, prečo sa tam chceme dostať, čo sa bude diať, keď sa tam nedostaneme, čo je náš cieľ, aké čiastočné úlohy na ceste, ktorou musíme prejsť.

Viac v príspevku: Zmena a proces jej nastavenia v školskom prostredí

Mária Takáčová - Integrácia žiakov v základnej škole

Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so ŠVVP do školy so vzdelávacím programom pre žiakov so ŠVVP náležite poučízákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa ‒ § 61 ods. 1 školského zákona.

! UPOZORNENIE

Riaditeľ základnej školy nemôže odmietnuť prijať a vzdelávať dieťa s diagnostikovanými ŠVVP, ktoré do tejto školy patrí podľa bydliska, nakoľko školská dochádzka je povinná pre všetky deti príslušného veku bez rozdielu. (2.1.1 Školská integrácia žiakov so ŠVVP bod 1 POP 2018/2019).

Riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľom pri prijatí žiaka vytvorí podmienky na vzdelávanie žiakov v školskej integrácii v čo najvyššej možnej miere podľa dostupných podmienok. Ide o personálne, priestorové aj materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania týchto žiakov podľa stupňa a miery ich špecifických potrieb.

Viac v príspevku: Integrácia žiakov v základnej škole

Ďalšie príspevky v rubrike - Časopis


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov