Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Testovanie 5-2018

Kategória: Aktuality

V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018).

Testovanie je určené žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Cieľom Testovania 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2  poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.  

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2pU6Iev


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov