Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Publikácie 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ponúkame prehľad kníh v školstve vydavateľstva Wolters Kluwer, ktoré boli vydané v roku 2023.

Zamerali sme sa na tému efektívnej komunikácie školy s rodičom, pracovné právo zamerané pre školy a školské zariadenia. 2. vydanie si vyžiadal titul Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach, ale aj Inovácie v edukácii. Portfólio našich publikácií sme doplnili aj o tému kritického myslenia pohľadom učiteľom. Pre mediátorov si skúsení autori publikácií pripravili príručku Mediácia - odborná príprava.

Efektívna komunikácia školy s rodičom - Soňa KoreňováKristián Berecz

Téma vzťahov a komunikácie medzi učiteľmi a rodičmi je v súčasnosti stále viac aktuálna. Aké komunikačné kanály využívajú v súčasnosti rodičia? Má byť rodičovské združenie formálna a stručná udalosť alebo je lepšie ho nejako ozvláštniť? Ako možno povzbudiť rodičov, aby sa zapájali do tvorby školskej komunity? Čo sa dá urobiť inak, aby sa rodičom darilo komunikovať férovejšie? Ako sa zachovať v prípade konfliktnej situácie? Aké kompetencie môžu rodičia v škole využiť? Autori publikácie prinášajú odpovede na tieto a mnohé iné otázky.

Eshop

 

Pracovné právo pre školy a školské zariadenia - Matej Drotár

Publikácia sa člení na sedem základných kapitol pojednávajúcich o prameňoch pracovného práva pre školy a školské zariadenia, zamestnancoch a zamestnávateľoch v prostredí školstva, o pracovnom pomere, pracovnom čase, odmeňovaní zamestnancov, prekážkach v práci a stravovaní zamestnancov, pričom čitatelia určite ocenia aj praktické príklady a odpovede na otázky, ktoré autor zapracoval do textu.

Eshop

Inovácie v edukácii, 2. vydanie - Erich Petlák

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie publikácie „Inovácie v edukácii" sa zameriava na edukačné oblasti, ktoré môžu výrazne pozitívne ovplyvniť priebeh a výsledky vzdelávacej činnosti. Autor sa v jednotlivých kapitolách venuje oblastiam, ako sú učebné štýly, stratégie a taktiky učenia sa, vyučovacie metódy, tvorivé vyučovanie, využívanie informačných technológií vo vyučovacom procese. Súčasne akcentuje dôležitosť a význam emocionality v edukácii, v neposlednom rade tiež význam mäkkých zručností a rastového myslenia, ktorých význam bude čím ďalej rásť. Zároveň však zdôrazňuje najdôležitejší článok kvality vzdelávania, ktorým je práca učiteľa.

Eshop

Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach, 2. vydanie - Miriam Niklová

Druhé, aktualizované a rozšírené vydanie monografie Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach približuje profesiu sociálneho pedagóga v kontexte vývoja sociálnej pedagogiky na Slovensku aj v zahraničí. Autorka analyzuje osobnostné charakteristiky sociálneho pedagóga, jeho úlohy a funkcie a predstavuje inovovaný profesijný štandard sociálneho pedagóga. Zameriava sa na špecifiká pôsobenia sociálneho pedagóga v školách, ako aj v systéme poradenstva a prevencie.

Eshop

Kritické myslenie pohľadom učiteľov - Nina Bodoríková, Gabriela Petrová, Anna Tirpáková

Autorky publikácie ,,Kritické myslenie pohľadom učiteľov" sa zameriavajú nielen na identifikáciu kľúčových stratégií rozvoja kritického myslenia žiakov v edukačnom procese a na ich teoretickú charakteristiku, ale aj na vymedzenie možností ich aplikácie. Súčasťou monografie je výskumné šetrenie, ktoré prináša výsledky názorov učiteľov z praxe týkajúce sa frekvencie použitia a významu vybraných dimenzií – kritické myslenie, štruktúrovanie učiva, uplatňovanie vybraných edukačných stratégií, pri aplikácii ktorých predpokladajú významný vplyv na rozvoj kritického myslenia žiakov. Autorky tiež venujú pozornosť vzdelávaniu učiteľov z perspektívy ich profesijného rozvoja.

Eshop

Mediácia - odborná príprava - Dagmar TragalováJana PružinskáVladimír Labáth

Publikácia ,,Mediácia – odborná príprava“ predstavuje mimoriadny zdroj poznatkov o mediácii pre základnú výbavu mediátora, ako aj iného odborníka pracujúceho s ľuďmi v konfliktnej situácii či v rozporuplnom vzťahu, pričom text určite inšpiruje aj skúsenejších mediátorov. Cieľom autorov je poskytnúť štruktúrované a konzistentné informácie o intervencii tretej strany v konflikte. Každá profesia si vyžaduje istý spôsob uvažovania. Poznať zdroje, vývoj a východiskové myšlienky svojho odboru je pre mediátorov vždy prínosné.

Eshop


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov