Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona č. 138/2019 Z. z.

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný zákonom č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. 

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie - bezúhonnosť a ppsychologický posudok

V prechodných ustanoveniach počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny je možnosť preukázať bezúhonnosť podľa § 15 ods. 4 aj ČESTNÝM VYHLÁSENÍM, ktoré predloží zamestnávateľovi pred vznikom pracovného pomeru.

Zároveň je zamestnávateľ povinný pred vznikom pracovného pomeru vyžadovať aj predloženie PSYCHOLOGICKÉHO POSUDKU o psychickej spôsobilosti. Môže ho vykonať len psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia, ktorý je zdravotníckym pracovníkom.

Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického alebo odborného zamestnanca, postup pri posudzovaní psychickej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického alebo odborného zamestnanca a náležitosti psychologického posudku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zdroj: Zákon č. 138/2019 Z.z. - aspi.sk

1. 4. 2022

Presné postupy k psychologickým postupom zverejní ministerstvo zdravotníctva

Lex Ukrajina umožňuje zamestnať pedagogických zamestnancov z Ukrajiny. Preukázanie bezúhonosti nahrádza čestné vyhlásenie a psychologický posudok. Presné postupy stanoví a zverejní ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch. 

Ministerstvo zdravotníctva dá zoznam psychológov ministerstvu školstva, ktoré ho pošle na Regionálne úrady školskej správy. Riaditelia škôl budú môcť kontaktovať RÚŠS a bude im pridelený termín.Faktúra za psychologický posudok bude vystavená na školu a ministerstvo školstva ju preplatí.

Zdroj: https://www.minedu.sk/b-groehling-prinasame-dalsie-opatrenia-na-pomoc-skolam-pri-prichode-utecencov-z-ukrajiny/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov