Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Hygiena pieskovísk

Kategória: Aktuality

 Neudržiavané a nezabezpečené pieskovisko predstavuje riziko ohrozenia zdravia dieťaťa, ktoré ešte nemá dostatočne vyvinutý  imunitný systém a hrozí väčšie riziko infekcie .

Požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskovísk stanovuje vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z .  o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Prevádzkovateľ pieskovisko čistí, prekopáva, prehrabáva a polieva pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za dva týždne počas sezóny, o čom musí viesť záznamy, pričom sezónou sa rozumie obdobie od 1.marca do 30. novembra kalendárneho roka. Povinnosť výmeny piesku zákon ani vyhláška taxatívne prevádzkovateľom nestanovujú. Dôvodom je skutočnosť, že prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie pieskoviska tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia v dôsledku ich mikrobiálneho alebo iného znečistenia. Skutočnosť, či požadovanú kvalitu piesku zabezpečí jeho výmenou, alebo prísnejším režimom údržby pieskoviska, má v kompetencii zvážiť každý prevádzkovateľ. 

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.uvzsr.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov