Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zber údajov RIS/EDUZBER

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V školskom roku 2020/21 sa povinnosť odosielania jednotkových údajov každý mesiac týka len škôl týchto druhov: materské školy, základné školy, stredné školy, špeciálne školy.

Táto povinnosť sa netýka základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení. Táto povinnosť sa tiež netýka údajov detí a žiakov pre školy pri zdravotníckych zariadeniach - tie každý mesiac posielajú len údaje o zamestnancoch. Povinnosť odosielania údajov majú školy bez ohľadu na zriaďovateľa a to, či majú právnu subjektivitu. O prípadnom odosielaní údajov za základné umelecké školy bude rozhodnuté až počas školského roka. ZUŠ budú v takom prípade vopred informované.

V súvislosti so zberom údajov podľa stavu k 15.9. je pre započítanie dieťaťa, žiaka, poslucháča (DŽP) rozhodujúcim dátum prijatia na rozhodnutí o prijatí a nie fyzická prítomnosť DŽP. Ak DŽP nenastúpi do 15.9. z dôvodu pandemickej situácie alebo zdravotných dôvodov, alebo je škola/školské zariadenie dočasne zatvorené z dôvodu pandemickej situácie, tak je DŽP započítaný, ak je jeho dátum prijatia na rozhodnutí skorší alebo rovný 15.9.

Pri ukončení štúdia, začiatku štúdia je potrebné uvádzať žiakom správne dátumy a pri ukončení aj typ ukončenia. Tieto dátumy a typ ukončenia sú dôležité pre ďalšie inštitúcie (ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa) pri vyplácaní/nevyplácaní dávok zákonným zástupcom žiakov. Údaje ukončených žiakov je potrebné poslať do CR - nesmú sa zmazať.

Zdroj a ďalšie informácie: https://crinfo.iedu.sk/RISPortal


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov