Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyberáme z portálu ropoaobce.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: ropoaobce

Internetový portál vydavateľstva Wolters Kluwer SR s. r. o., ktorý obsahuje odborné informácie z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie. Ponúka široké spektrum obsahovo štruktúrovaných informácií s rýchlym a jednoduchým používateľským prístupom. 

Renomovaný autorský kolektív pripravuje odborný obsah pre starostov obcí a primátorov miest a mestských častí, hlavným kontrolórom obcí, miest, resp. mestských častí a VÚC, účtovníkom a ekonómom obcí, resp. mestských častí a VÚC, riaditeľom, ekonómom a účtovníkom rozpočtových a príspevkových organizácií, ďalším riadiacim pracovníkom vo verejnej správe.

11. 5. 2022

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Ochrana osobných údajov v školách

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou týkajúcou sa ochrany osobných údajov na školách. Článok poukazuje najmä na spracúvanie osobných údajov detí a žiakov na účely pedagogickej dokumentácie a poskytovania osobných údajov do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, ďalej súhlasom so spracúvaním osobných údajov, dokumentáciou o ochrane osobných údajov, zodpovednou osobou, zverejňovaním rodného čísla detí a žiakov a tiež bezpečnostnými opatreniami.

Autor:  JUDr. Anton Ukropec

Zdroj: https://www.ropoaobce.sk/sk/casopis/uctovnictvo-ropo-a-obci/ochrana-osobnych-udajov-na-skolach.m-3116.html

26. 4. 2022

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Financovanie centier voľného času v roku 2022

Centrum voľného času je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Centrum voľného času zriaďuje obec všeobecne záväzným nariadením. Podmienkou zriadenia centra voľného času je jeho zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Autor:  Ing. Ingrid Konečná Veverková 

Zdroj: https://www.ropoaobce.sk/sk/casopis/uctovnictvo-ropo-a-obci/financovanie-centier-volneho-casu-v-roku-2022.m-3090.html

11. 4. 2022

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Druh práce, pracovná náplň a jej zmena

Príspevok poukazuje na rozdiely medzi druhom práce a pracovnou náplňou, ako aj na možné spôsoby zmeny druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve a pracovnej náplne zamestnanca.

Autor:  UDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Zdroj: https://www.ropoaobce.sk/sk/casopis/pravo-pre-ropo-a-obce/druh-prace-pracovna-napln-a-jej-zmena.m-3080.html?fbclid=IwAR1524CHfOhHiiNs0DaiweNfFmTk5NiMAC5BCD2p3e-lNV2gwHJCtBk3pac

28. 2. 2022

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Finančná kontrola v materských školách v praxi

Cieľom príspevku je objasnenie povinností pri výkone základnej finančnej kontroly v prostredí materských škôl v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“).

Autor:  PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Zdroj: https://www.ropoaobce.sk/sk/z-praxe/financna-kontrola-v-materskych-skolach-v-praxi.zs-247.html

10. 2. 2022

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v školách a školských zariadeniach v roku 2022

V článku upozorňujeme na novelu zákonov, ktorá upravuje financovanie originálnych školských kompetencií a ktorá významným spôsobom v roku 2022 ovplyvní financovanie cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení zo strany obce. Tieto zmeny sa rovnako dotknú aj povinnosti obce upraviť všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Autor:  Ing. Ingrid Konečná Veverková

Zdroj: https://www.ropoaobce.sk/sk/casopis/pravo-pre-ropo-a-obce/vzn-o-urceni-vysky-financnych-prostriedkov-na-mzdy-a-prevadzku-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-v-roku-2022.m-3043.html

21. 1. 2021

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Finančné príspevky od rodičov v školách a v školských zariadeniach zriadených obcou

Rozpočty škôl a školských zariadení počítajú so zdrojmi, ktorými sú prostriedky štátneho rozpočtu, rozpočtu obce a tiež finančné príspevky od žiakov, rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť. Cieľom príspevku je objasniť problematiku stanovenia finančných príspevkov s ohľadom na novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zákonom č. 415/2021 Z. z. V príspevku poukazujeme na zmeny účinné od 1. januára 2022.

Autor:  Ing. Ingrid Konečná Veverková

Zdroj: https://www.ropoaobce.sk/sk/casopis/uctovnictvo-ropo-a-obci/financne-prispevky-od-rodicov-v-skolach-a-v-skolskych-zariadeniach-zriadenych-obcou.m-3037.html

20. 9. 2021

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Legislatívne zmeny vo financovaní regionálneho školstva

V príspevku upozorňujeme na legislatívne zmeny financovania regionálneho školstva a zriadenie regionálnych úradov školskej správy od 1. januára 2022, ako aj na finančné zabezpečenie predprimárneho vzdelávania od 1. septembra 2021. 

Autor:  Ing. Ingrid Konečná Veverková

Zdroj: https://www.ropoaobce.sk/sk/casopis/pravo-pre-ropo-a-obce/legislativne-zmeny-vo-financovani-regionalneho-skolstva.m-2951.html

17. 9. 2021

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Odvolanie zamestnanca z dovolenky

Zákonník práce v § 112 ods. 1 upravuje otázku odvolania zamestnanca z dovolenky, avšak len veľmi okrajovo (úhrada nákladov). Táto právna úprava je v zákone desiatky rokov. Aké sú podmienky pre jej použitie? V akých prípadoch môže zamestnávateľ zamestnanca odvolať z dovolenky a o aké náklady musí ísť (napr. úhrada benzínu)?

Autor:  JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Zdroj: https://www.ropoaobce.sk/sk/z-praxe/odvolanie-zamestnanca-z-dovolenky.zs-208.html

18. 9. 2021

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Dovolenka zamestnanca

Nárok na dovolenku patrí medzi základné podmienky zamestnávania. Článok je zameraný na situácie, ktoré sa v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s dovolenkou vyskytujú.

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Zdroj: https://www.ropoaobce.sk/sk/casopis/uctovnictvo-ropo-a-obci/dovolenka-zamestnanca-podla-zakonnika-prace.m-2909.html

2. 8. 2021

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Triedna kniha a jej vedenie v materskej škole v roku 2021

Príspevok je venovaný upozorneniam pre zriaďovateľov, štatutárov materských škôl s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity (t. j. ako preddavkové organizácie samosprávy). V  súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej  len „školský zákon“) patrí triedna kniha k pedagogickej dokumentácii materskej školy.

Príspevok je spracovaný s ohľadom na dikciu normatívnych právnych aktov a aktuálneho metodického usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zverejneného pod č. 2018/15583:1-10A0 na webovom sídle kapitoly štátneho rozpočtu.

Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Zdroj a celé znenie článku: https://www.ropoaobce.sk/sk/z-praxe/triedna-kniha-a-jej-vedenie-v-materskej-skole-v-roku-2021.zs-204.html

6. 6. 2021

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Obec/mesto ako správca fanúšikovskej stránky na Facebooku

Mnoho obcí a miest, ale aj školy, príspevkové a rozpočtové organizácie majú svoje účty na Facebooku s cieľom upozorniť na služby obecnej samosprávy či na aktivity konané v obci/meste. Facebook patrí medzi najväčšie a najúspešnejšie sociálne siete, preto sa z neho stal nielen komunikačný nástroj týchto subjektov smerom k verejnosti, ale aj marketingový nástroj.

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Zdroj a celé znenie článku: https://www.ropoaobce.sk/sk/z-praxe/obec-mesto-ako-spravca-fanusikovskej-stranky-na-facebooku.zs-199.html

6. 6. 2021

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

Príspevok sa zaoberá zmluvou o poverení spracúvaním osobných údajov, ktorou môže obec poveriť sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v prípadoch, keď je to vhodné najmä vzhľadom na povahu spracúvania, ako aj na personálne a materiálne dôvody. V príspevku sa poukazuje najmä na náležitosti tejto zmluvy a niektoré nedostatky v praxi vrátane odporúčaní na ich odstránenie.

Autor: JUDr. Anton Ukropec

Zdroj a celé znenie článku: https://www.ropoaobce.sk/sk/casopis/pravo-pre-ropo-a-obce/zmluva-o-povereni-spracuvanim-osobnych-udajov.m-2870.html

17. 5. 2021

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zvýšená výmera dovolenky zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa

Zákonom č. 380/2019 Z. z. bol s účinnosťou od 1. 1. 2020 novelizovaný § 103 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). V predmetnom ustanovení bola upravená výmera dovolenky zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa. Tá je aktuálne v rozsahu najmenej päť týždňov.

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Zdroj a celé znenie článku: https://www.ropoaobce.sk/sk/z-praxe/zvysena-vymera-dovolenky-zamestnanca-ktory-sa-trvale-stara-o-dieta.zs-197.html

7. 4. 2021

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Lekárske vyšetrenie počas home office

Pandémia COVID-19 priniesla do pracovnoprávnych vzťahov nový fenomén, ktorým je práca z domu, tzv. home office. Počas home office má zamestnanec určitý „voľnejšie“, respektíve samostatnejšie organizovateľný časový rámec. Zamestnávateľom sú spravidla určené iba základné časové mantinely výkonu práce. Kvôli benefitu voľnosti počas home office zamestnávatelia očakávajú od zamestnancov, že svoje nevyhnutné súkromné záležitosti absolvujú vo voľnom čase a nebudú nútení čerpať prekážky v práci v rozsahu, ako by ich čerpali pri prezenčnom výkone práce na pracovisku. Modelovým príkladom v tomto príspevku je najčastejšia prekážka v práci zamestnanca z dôvodu jeho lekárskeho vyšetrenia. Príspevok odpovedá na častú otázku, či môže zamestnanec absolvovať lekárske vyšetrenie ako prekážku v práci počas hodín, kedy má pracovať na home office dištančne, alebo, naopak, má lekárske vyšetrenia absolvovať vo svojom „voľnom čase“?

Autor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Zdroj a celé znenie článku: https://www.ropoaobce.sk/sk/z-praxe/lekarske-vysetrenia-pocas-home-office.zs-190.html

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

19. 2. 2021

Výkon funkcie hlavného kontrolóra v obci

Téma práv, kompetencií a povinností hlavného kontrolóra obce je často diskutovanou témou, a to najmä vzhľadom na novelizovaný zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Bližšie sa venujeme najmä praktickému pohľadu na situácie, ktoré sa môžu spájať s výkonom funkcie hlavného kontrolóra obce ako riadneho zamestnanca v pracovnom pomere k obci (ostatného vedúceho zamestnanca). Venovať sa budeme výkonu podnikateľskej činnosti hlavného kontrolóra obce, kompetencii výkonu kontroly za účasti poslancov obecného zastupiteľstva, výstupom z kontroly, ako aj prešetrovaniu oznámenia o protispoločenskej činnosti a pod.

V článku rozoberáme: 

  • Výkon podnikateľskej činnosti hlavného kontrolóra obce
  • Kompetencia výkonu kontroly hlavným kontrolórom obce a poslancami obecného zastupiteľstva
  • Predkladanie výstupov o kontrole a kompetencia hlavného kontrolóra obce
  • Kompetencia hlavného kontrolóra – prešetrenie oznámenia o protispoločenskej činnosti
  • Monitorovanie dlhu v obci – povinnosť hlavného kontrolóra

AutorPhDr. Jozef Sýkora, MBA

Zdroj a celé znenie článku: https://www.ropoaobce.sk/sk/z-praxe/vykon-funkcie-hlavneho-kontrolora-v-obci.zs-186.html

8. 2. 2021

Mzdový a prevádzkový normatív

V aplikačnej praxi sú časté snahy orgánov obce, starostu obce alebo obecného zastupiteľstva pristupovať k zmenám v rozpočte základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Vznikajú nedorozumenia ohľadom otázky, či je možné presúvať financie z normatívneho príspevku určeného na osobné náklady do časti prevádzkových nákladov. Z nejasností plynú časté nedorozumenia medzi obcou a zriadenou školou. Poslanci obecného zastupiteľstva často ani nevedia, či môžu žiadať údaje o čerpaní rozpočtu základnej školy. Nejasnosti ohľadom zmien v rozpočte základnej školy sa prehlbujú v obciach najmä v závere rozpočtového roka. Predkladaný príspevok interpretuje zákonné možnosti úprav rozpočtu základnej školy tak, aby boli pochopiteľné pre predstaviteľov orgánov obce.

V článku sú aj tieto témy:

  • Financovanie základných škôl zo štátneho rozpočtu
  • Mzdový normatív a prevádzkový normatív
  • Kategorický charakter normatívov
  • Oprávnenie poslanca obecného zastupiteľstva obecného zastupiteľstvažiadať údaje o čerpaní rozpočtu základnej školy

Autordoc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Článok je dostupný tu: https://www.ropoaobce.sk/sk/casopis/uctovnictvo-ropo-a-obci/mzdovy-a-prevadzkovy-normativ-v-skole.m-2750.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov