Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyberáme z portálu ropoaobce.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: ropoaobce

Internetový portál vydavateľstva Wolters Kluwer SR s. r. o., ktorý obsahuje odborné informácie z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie. Ponúka široké spektrum obsahovo štruktúrovaných informácií s rýchlym a jednoduchým používateľským prístupom. 

Renomovaný autorský kolektív pripravuje odborný obsah pre starostov obcí a primátorov miest a mestských častí, hlavným kontrolórom obcí, miest, resp. mestských častí a VÚC, účtovníkom a ekonómom obcí, resp. mestských častí a VÚC, riaditeľom, ekonómom a účtovníkom rozpočtových a príspevkových organizácií, ďalším riadiacim pracovníkom vo verejnej správe.

6. 6. 2021

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

Príspevok sa zaoberá zmluvou o poverení spracúvaním osobných údajov, ktorou môže obec poveriť sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v prípadoch, keď je to vhodné najmä vzhľadom na povahu spracúvania, ako aj na personálne a materiálne dôvody. V príspevku sa poukazuje najmä na náležitosti tejto zmluvy a niektoré nedostatky v praxi vrátane odporúčaní na ich odstránenie.

Autor: JUDr. Anton Ukropec

Zdroj a celé znenie článku: https://www.ropoaobce.sk/sk/casopis/pravo-pre-ropo-a-obce/zmluva-o-povereni-spracuvanim-osobnych-udajov.m-2870.html

17. 5. 2021

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zvýšená výmera dovolenky zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa

Zákonom č. 380/2019 Z. z. bol s účinnosťou od 1. 1. 2020 novelizovaný § 103 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). V predmetnom ustanovení bola upravená výmera dovolenky zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa. Tá je aktuálne v rozsahu najmenej päť týždňov.

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Zdroj a celé znenie článku: https://www.ropoaobce.sk/sk/z-praxe/zvysena-vymera-dovolenky-zamestnanca-ktory-sa-trvale-stara-o-dieta.zs-197.html

7. 4. 2021

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Lekárske vyšetrenie počas home office

Pandémia COVID-19 priniesla do pracovnoprávnych vzťahov nový fenomén, ktorým je práca z domu, tzv. home office. Počas home office má zamestnanec určitý „voľnejšie“, respektíve samostatnejšie organizovateľný časový rámec. Zamestnávateľom sú spravidla určené iba základné časové mantinely výkonu práce. Kvôli benefitu voľnosti počas home office zamestnávatelia očakávajú od zamestnancov, že svoje nevyhnutné súkromné záležitosti absolvujú vo voľnom čase a nebudú nútení čerpať prekážky v práci v rozsahu, ako by ich čerpali pri prezenčnom výkone práce na pracovisku. Modelovým príkladom v tomto príspevku je najčastejšia prekážka v práci zamestnanca z dôvodu jeho lekárskeho vyšetrenia. Príspevok odpovedá na častú otázku, či môže zamestnanec absolvovať lekárske vyšetrenie ako prekážku v práci počas hodín, kedy má pracovať na home office dištančne, alebo, naopak, má lekárske vyšetrenia absolvovať vo svojom „voľnom čase“?

Autor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Zdroj a celé znenie článku: https://www.ropoaobce.sk/sk/z-praxe/lekarske-vysetrenia-pocas-home-office.zs-190.html

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

19. 2. 2021

Výkon funkcie hlavného kontrolóra v obci

Téma práv, kompetencií a povinností hlavného kontrolóra obce je často diskutovanou témou, a to najmä vzhľadom na novelizovaný zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Bližšie sa venujeme najmä praktickému pohľadu na situácie, ktoré sa môžu spájať s výkonom funkcie hlavného kontrolóra obce ako riadneho zamestnanca v pracovnom pomere k obci (ostatného vedúceho zamestnanca). Venovať sa budeme výkonu podnikateľskej činnosti hlavného kontrolóra obce, kompetencii výkonu kontroly za účasti poslancov obecného zastupiteľstva, výstupom z kontroly, ako aj prešetrovaniu oznámenia o protispoločenskej činnosti a pod.

V článku rozoberáme: 

  • Výkon podnikateľskej činnosti hlavného kontrolóra obce
  • Kompetencia výkonu kontroly hlavným kontrolórom obce a poslancami obecného zastupiteľstva
  • Predkladanie výstupov o kontrole a kompetencia hlavného kontrolóra obce
  • Kompetencia hlavného kontrolóra – prešetrenie oznámenia o protispoločenskej činnosti
  • Monitorovanie dlhu v obci – povinnosť hlavného kontrolóra

AutorPhDr. Jozef Sýkora, MBA

Zdroj a celé znenie článku: https://www.ropoaobce.sk/sk/z-praxe/vykon-funkcie-hlavneho-kontrolora-v-obci.zs-186.html

8. 2. 2021

Mzdový a prevádzkový normatív

V aplikačnej praxi sú časté snahy orgánov obce, starostu obce alebo obecného zastupiteľstva pristupovať k zmenám v rozpočte základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Vznikajú nedorozumenia ohľadom otázky, či je možné presúvať financie z normatívneho príspevku určeného na osobné náklady do časti prevádzkových nákladov. Z nejasností plynú časté nedorozumenia medzi obcou a zriadenou školou. Poslanci obecného zastupiteľstva často ani nevedia, či môžu žiadať údaje o čerpaní rozpočtu základnej školy. Nejasnosti ohľadom zmien v rozpočte základnej školy sa prehlbujú v obciach najmä v závere rozpočtového roka. Predkladaný príspevok interpretuje zákonné možnosti úprav rozpočtu základnej školy tak, aby boli pochopiteľné pre predstaviteľov orgánov obce.

V článku sú aj tieto témy:

  • Financovanie základných škôl zo štátneho rozpočtu
  • Mzdový normatív a prevádzkový normatív
  • Kategorický charakter normatívov
  • Oprávnenie poslanca obecného zastupiteľstva obecného zastupiteľstvažiadať údaje o čerpaní rozpočtu základnej školy

Autordoc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Článok je dostupný tu: https://www.ropoaobce.sk/sk/casopis/uctovnictvo-ropo-a-obci/mzdovy-a-prevadzkovy-normativ-v-skole.m-2750.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk