Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyberáme z portálu daneauctovnictvo.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: daneauctovnictvo.sk

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov. Je určený účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov, audítorom, daňovým poradcom a ďalším záujemcom o túto problematiku.

12. 10. 2022

Stravné a kilometrovné od 1. septembra 2022

S účinnosťou od 1. septembra 2022 sa na základe opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022 Z. z. a 282/2022 Z. z. menia sumy stravného a základné náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

10-dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.daneauctovnictvo.sk/sk/z-praxe/stravne-a-kilometrovne-od-1-septembra-2022.c-409.html

10. 6. 2022

Pracovný čas a jeho rozvrhnutie

Týždňom sa pre potreby rozvrhnutia pracovného času rozumie sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Ustanovený týždenný pracovný čas môže byť rozvrhnutý rovnomerne alebo nerovnomerne. O rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov (Poznámka: Pojem zástupca zamestnancov je ustanovený v § 11a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. Zástupcami zamestnancov sú príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník). Zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže konať samostatne, t.j. rozhodne o rovnomernom rozvrhnutí pracovného času sám a oboznámi s rozvrhnutím svojich zamestnancov (napr. formou pracovného poriadku). 

10-dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/pracovny-cas-a-jeho-rozvrhnutie.m-4021.html

4. 3. 2022

Výpoveď zamestnancovi

Zamestnanec je od 2. 2. 2021 práceneschopný (PN), čo pred rokom oznámil Sociálnej poisťovni aj zamestnávateľovi. Ale v priebehu minulého roka, a ani tento rok (2022) sa zamestnanec neozval ohľadne zdravotného stavu, nie je ochotný komunikovať písomne ani telefonicky. Lekárske potvrdenie o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti ani potvrdenie o predĺžení PN nedoručil. Aké možnosti má zamestnávateľ v tomto prípade, môže dať výpoveď zamestnancovi poštou? Aké iné možnosti má, keďže nevie so zamestnancom komunikovať? Dohoda o skončení pracovného pomeru neprichádza do úvahy, keďže zamestnanec je nekontaktný.

10-dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/vypoved-zamestnancovi.m-3950.html

14. 9. 2021

Cestovné náhrady 2021 - v príkladoch

Výber príkladov z problematiky cestovných náhrad, udeleniu súhlasu zamestnanca na pracovnú cestu, prípadne poskytnutie stravného konateľovi.

10-dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.daneauctovnictvo.sk/sk/z-praxe/cestovne-nahrady-2021-v-prikladoch-a-vzoroch.c-300.html

14. 9. 2021

Dohoda o vykonaní práce

Je možné spracovanie účtovníctva firmy za celé účtovné obdobie, ktoré sa spracuje do jedného mesiaca, byť predmetom dohody o vykonaní práce? Dohodu o vykonaní práce ako druh dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) v § 226.

10-dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/dohoda-o-vykonani-prace.m-3843.html

30. 8. 2021

„Dohodári“ a ich nárok na cestovné náhrady z hľadiska zákona o cestovných náhradách

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCN“) upravuje poskytovanie cestovných náhrad aj fyzickým osobám, ktoré sú činné na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru [§ 1 ods. 2 písm. c)].  Citovaný zákon upravuje poskytovanie cestovných náhrad v prípade, ak poskytovanie cestovných náhrad je dohodnuté medzi touto fyzickou osobou a zamestnávateľom v konkrétnej dohode (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o brigádnickej práci študentov)  a táto fyzická osoba je vyslaná na pracovnú cestu (okrem možnosti danej v § 2 ods. 3 zákona o cestovných náhradách, a to iba pri dohode o vykonaní práce). V aplikačnej praxi treba rozlišovať vo väzbe na definíciu pracovnej cesty (§ 2 ods. 1), na   pravidelné pracovisko (§ 2 ods. 3), na možnosť uznať cestovné náhrady jednotlivé dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

10-dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.daneauctovnictvo.sk/sk/z-praxe/dohodari-a-ich-narok-na-cestovne-nahrady-z-hladiska-zakona-o-cestovnych-nahradach.c-267.html

22. 7. 2021

Parlament znovu novelizuje Zákonník práce v oblasti stravovania zamestnancov

Novela Zákonníka práce v marci 2021 umožnila niektorým zamestnancom zvoliť si spôsob zabezpečenia stravovania. Nová alternatíva k stravným lístkom vo forme účelovo viazaného finančného príspevku veľmi rýchlo narazila na potrebu ďalšej legislatívnej úpravy. Na aktuálnej júnovej schôdzi NR SR je v prvom čítaní novela Zákonníka práce, ktorá upravuje viacero sporných bodov. Predložený návrh prináša niekoľko upresnení aktuálneho právneho stavu. Zároveň upravuje doposiaľ neriešené problémy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Aké nedostatky rieši novela zákona?

Autor/i: Ivana Soboličová, KPMG , Marianna Dávidová, KPMG , KPMG, Slovensko Advisory, k.s.

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.daneauctovnictvo.sk/sk/z-praxe/parlament-znovu-novelizuje-zakonnik-prace-v-oblasti-stravovania-zamestnancov.c-255.html

8. 6. 2021

Lekárske preventívne prehliadky zamestnancov v zákone o dani z príjmov

Zabezpečenie vykonávania zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov je jednou z povinností zamestnávateľa, ktoré musí vykonať v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako treba posudzovať lekárske preventívne prehliadky z hľadiska dane z príjmov, vysvetlíme v tomto príspevku.

Autorka príspevku: Ing. Lucia Vanková 

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/lekarske-preventivne-prehliadky-zamestnancov-v-zakone-o-dani-z-prijmov.m-3784.html

25. 5. 2021

Praktické príklady poskytovania stravovania zamestnancom

Stravovanie zamestnancov a spôsoby poskytovania príspevkov na stravu pre zamestnancov je v súčasnej dobe veľmi aktuálna téma. Pripravili sme pre vás niekoľko príkladov, ktoré poskytujú riešenie pri rôznych situáciách z hľadiska zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“).

Autorka príspevku: Ing. Miroslava Brnová

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.daneauctovnictvo.sk/sk/z-praxe/prakticke-priklady-poskytovania-stravovania-zamestnancom.c-221.html

11. 5. 2021

Elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia nahrádzajú klasické papierové stravovacie poukážky elektronickými stravovacími kartami, tzv. gastrokartami a príspevok na rekreáciu poskytujú formou rekreačných poukazov. Sú to osobitné platobné prostriedky, ktoré uchovávajú peňažnú hodnotu, vyzerajú takmer ako bežná platobná karta a spôsob platby s nimi je rovnaký ako s bežnou platobnou bankovou kartou.

Autorka príspevku: Ing. Eva Gášpárová

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj: https://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/elektronicke-stravovacie-karty-a-rekreacne-poukazy.m-3738.html

2. 5. 2021

Príspevok na stravné

Zamestnávateľ (ZŠ) stravuje svojich zamestnancov vo vlastnej školskej jedálni a prispieva na stravu 1,75 €. Niektorí zamestnanci robili prácu z domu za čo im patrí stravné. Všetci zamestnanci si vybrali príspevok na stravu (predtým dostávali stravné lístky). Koľko im má zamestnávateľ prispieť ma stravu, keď minimálne musí 2,11 €, aby dodržal zásadu rovnosti?

Autorka odpovede: Ing. Iveta Matlovičová

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Odpoveď: https://www.daneauctovnictvo.sk/sk/z-praxe/prispevok-na-stravne.c-216.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov