Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Téma – Šikanovanie učiteľa žiakom

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Šikanovanie je označenie konania, ktoré vnímame ako opakovaný nátlak na nás, no jeho hrubšie formy môžu naplniť skutkovú podstatu trestného činu, či priestupku. Konanie možno rozdeliť do dvoch rovín.

Trestnoprávna rovina, resp. priestupková

Môže sa nahliadať na problém ako na páchanie protispoločenskej činnosti. V tejto rovine môže učiteľ privolať políciu, resp. podať trestné oznámenie na žiaka (bez ohľadu na jeho vek), prípadne sa brániť v občiansko-právnom konaní. Najmä v prípadoch ohovárania, ublíženia na zdraví, obmedzovania osobnej slobody, lúpeže,  vydierania,  hrubého nátlaku, porušovania domovej slobody, sexuálneho násilia, krádeže, neoprávneného užívania cudzej veci, poškodzovania cudzej veci, nebezpečného vyhrážania sa, nebezpečného prenasledovania a pod.

Výchovná rovina

Škola by mala postupovať v zmysle svojich práv a povinností. Ak žiak svojim správaním ohrozuje kohokoľvek, koná proti školskému poriadku, pedagóg, vedenie školy majú niekoľko možností ako voči žiakovi zakročiť, a to predovšetkým prostredníctvom výchovných metód a výchovných opatrení.

Pri týchto opatreniach je dôležitá spolupráca s rodičmi, o ktorej by mala škola viesť písomné záznamy, aby vedela preukázať kroky a opatrenia, ktoré boli realizované. bV prípade, že incident pramení z nevhodného správania žiaka, škola môže podať podnet na Oddelenie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí, ktoré je súčasťou Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Sociálnu kuratelu detí zabezpečuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaním opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z., najmä pre:

 • maloletého, ktorý sa dopustil páchania činu inak trestného podľa osobitného predpisu,
 • mladistvého páchateľa trestnej činnosti alebo mladistvého podozrivého z páchania trestnej činnosti podľa osobitného predpisu,
 • dieťa, ktoré sa dopustilo priestupku,
 • dieťa, ktoré je členom skupiny, ktorá ho svojím negatívnym vplyvom ohrozuje,
 • dieťa zneužívajúce drogy alebo dieťa závislé od drog,
 • dieťa hrajúce hazardné hry alebo dieťa závislé od hazardných hier, internetu, počítačových hier a iných hier,
 • dieťa, u ktorého sa pre poruchy správania prejavujú problémy najmä v škole, v skupinách, vo vzťahoch s inými deťmi, rodičmi alebo inými plnoletými fyzickými osobami,
 • dieťa, u ktorého sa prejavujú poruchy správania zanedbávaním školskej dochádzky, útekmi z domu alebo zo zariadenia, v ktorom je umiestnené,
 • dieťa, u ktorého sa neprejavili problémy v správaní ani poruchy správania, avšak jeho jednorazové správanie alebo krátkodobé správanie vyžaduje pre svoju závažnosť alebo neprimeranosť pomoc.

V prípade, že sa učiteľ, resp. vedenie školy nazdáva, že správanie žiaka vyplýva z nezáujmu rodičov, nedostatočnej starostlivosti, zanedbávania, či násilia páchaného na dieťati, opäť môže podať podnet na oddelenie Sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí.

Vedenie školy môže chrániť zamestnancov školy aj ďalšími opatreniami, napr.:

 • zamedzením vstupu cudzích osôb do školy,
 • audiovizuálnym zabezpečením,
 • tlačidlami privolania okamžitej pomoci,
 • vzdelávaním personálu,
 • vytvorením štandardov pri postupoch a inými účinnými spôsobmi.

Manažment školy v praxi č. 5/2019


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov