Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Školský rok 2017/2018 - fakty a čísla

Kategória: Materské školy

2. júla sa začínajú prázdniny vyše 680 000 deťom, ktoré v tomto školskom roku navštevovali základné a stredné školy (dalej "ZŠ" a "SŠ"). Prvýkrát si ich užije aj 58 081 prváčikov, ktorí nastúpili na povinnú školskú dochádzku. 

ZŠ a SŠ navštevovalo 680 009 detí. Staralo sa o nich viac ako 35-tisíc učiteľov na ZŠ a takmer 21-tisíc učiteľov na SŠ. V ZŠ bolo takmer 468-tis. žiakov, z toho vyše 58-tis. prvákov. Na SŠ sa vzdelávalo vyše 212-tis. žiakov, vrátane žiakov špeciálnych SŠ. 11 517 žiakov si plnilo povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Materské školy navštevovalo takmer 162-tis. detí.

Testovania a externé maturity - Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ sa uskutočnilo na 1 481 ZŠ (45 080 piatakov). Priemerná úspešnosť - MAT 64,7 %, SJL 62,8 %, MJL 64,2 %. Riadneho termínu externej časti maturity sa zúčastnilo 42  413 žiakov na 707 SŠ (náhradný termín sa - 93 žiakov). Elektronická forma externej časti maturity sa konala na 103 školách, zúčastnilo sa na nej 2 161 žiakov. Priemerná úspešnosť testu zo SJL bola 54,7%, MAT 57,0%, MJL 61,3 %, SLJ a SLL pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským 47,1 %. Z cudzích jazykov si najviac žiakov volilo ANJ, na SOŠ bola úspešnosť na úrovni B1 53,9 %, na GYM na úrovni B2 63,4 %, na BILGYM na úrovni C1 66,8 %. V SLJ, MAT a ANJ na úrovni B2 neboli zistené rozdiely medzi žiakmi osemročných, päťročných a štvorročných gymnázií. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa uskutočnilo na 1 444 školách, testy písalo 36 448 žiakov. E-Testovanie 9-2018 absolvovalo na 52 ZŠ celkom 870 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť z MAT 55,9%, zo SJL 63,0%, z MJL 60,6%, zo SLJ a SLL pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským 61,1%.

Opatrenia prijaté v priebehu školského roka - V roku 2017 bol navýšený rozpočet na učebnice o 1 000 000 €, v roku 2018 sa ho podarilo navýšiť na učebnice v sume 4 000 000 €. V roku 2017 bolo rozdelených 5,7-mil.€ na výstavbu a rekonštrukciu telocviční a pre rok 2018 plánuje ministerstvo rozdeliť ďalších 9-mil.€. Prostredníctvom dotácií v rámci Programov pre mládež bolo prerozdelených vyše 2,3-mil.€ pre mládežnícke organizácie. Vláda schválila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Osobitnú pozornosť venuje aj rozvoju systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania, integrácii a inklúzii marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo SZP, aj prepojeniu systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce. Dokument sa zaoberá aj financovaním pedagogických zamestnancov v školstve. Bola prijtá novela zákona o odbornom vzdelávaní a podarilo sa doriešiť aj otázku určovania počtu žiakov osemročných gymnázií (redakčne krátené).

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/20219-sk/skolsky-rok-20172018/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov