Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozpis príspevku na ŠvP na rok 2018

Kategória: Aktuality

Na webovom sídle ministerstva je zverejnený rozpis finančných prostriedkov podľa zriaďovateľov a škôl na príspevok školy v prírode v roku 2018.

Príspevok sa poskytuje základným školám I. stupňa na základe § 4ac zákona č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Suma príspevku sa určila ako súčet počtu žiakov z Eduzberu 2017, ktorí sa zúčastnia ŠvP v roku 2018 a príspevku stanoveného na tento rok, ktorý je 100 €/žiaka a v najmenej rozvinutých okresoch 150 €/žiaka.

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy (ZŠ)  a špeciálnej základnej školy (ŠZŠ). Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na ŠvP  poskytnúť príslušnej ZŠ/ŠZŠ  v plnej výške.

Podľa § 4 ods. 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode výchovno-vzdelávací proces je v škole prírode rozvrhnutý na šesť dní v týždni. Pre žiakov prvého stupňa trvá denne štyri vyučovacie hodiny.

V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na ŠvP  pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov. Pokiaľ sa ŠvP zúčastní počas roka 2018 menší počet žiakov ako bolo nahlásené v Eduzbere, škola je povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa aktivít nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že náklady na ŠvP  neumožnili použiť celý príspevok 100 € resp. 150 €  na žiaka. Vrátenie finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení poslednej ŠvP  v roku 2018.

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov