Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozhodnutie ministra z 20.4.2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie.

Na výnimočné prijatie dieťaťa na základné vzdelanie pred dovŕšením šiesteho roku veku sa vyžaduje „skoršie“ absolvovanie povinného predprimárneho vzdelávania. Na „skoršie“ prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie podľa § 28a ods. 5 školského zákona sa vyžaduje súhlasné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie.

V súvislosti s ochorením COVID-19 mali zariadenia poradenstva a prevencie v časti roka 2020, resp. 2021 mimoriadne prerušenú prevádzku. Z tohto dôvodu bolo objektívne znemožnené vydávanie súhlasných vyjadrení na „skoršie“ prijatie na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.

Ak dieťa pred dovŕšením piateho roku veku v školskom roku 2021/2022 navštevovalo materskú školu, je opodstatnené, aby za splnenie podmienky predloženia súhlasného vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie, súhlasného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast a potvrdenia o vzdelávaní v materskej škole v školskom roku 2020/2021 mohlo byť výnimočne prijaté na základné vzdelávanie.

Zdroj: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-2042022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov