Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na učebnice cudzieho jazyka

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na učebnice sa škole pridelí podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka.

V júli 2019 pre školský rok 2019/2020 poskytlo MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice cudzieho jazyka pre žiakov:

  • 3. ročníka základných škôl (ďalej len „ZŠ“), ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „ZZ“) (bez mentálneho postihnutia) a ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (ďalej len „VIN“)
  • 4. ročníka ZŠ, ZŠ pre žiakov so ZZ (bez mentálneho postihnutia) a ZŠ pre žiakov so VIN,
  • 5. ročníka ZŠ, ZŠ pre žiakov so ZZ (bez mentálneho postihnutia) a ZŠ pre žiakov so VIN.

Príspevok na učebnice sa každému zriaďovateľovi určil podľa počtu žiakov 2., 3. a 4. ročníka ZŠ, ZŠ pre žiakov so ZZ (bez mentálneho postihnutia) a ZŠ pre žiakov so VIN podľa stavu k 15. 9. 2018 - použité boli údaje zo štatistického výkazu od CVTI „Výkaz o základnej škole Škôl (MŠVVŠ SR) 3 – 01“ a výšky príspevku na učebnicu na žiaka pre rok 2019.

Príspevok na žiaka pre učebnicu cudzieho jazyka je vo výške 11,00 €

Príspevok je účelovo určený na nákup učebníc v zozname - https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/8

Nevyčerpané finančné prostriedky je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 5. decembra 2019 na účet poskytovateľa. Otázky súvisiace s vyúčtovaním príspevku na učebnice je potrebné adresovať na príslušný Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

Zdroj: https://www.minedu.sk/22265-sk/prispevok-na-ucebnice-cudzieho-jazyka/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov