Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na školu v prírode

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo pridelí v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2019  príspevok 100 € resp. 150 € na žiaka pre nahlásený  počet žiakov v RISe a rozpis zverejní na svojom webovom sídle. 

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy (ZŠ)  a špeciálnej základnej školy (ŠZŠ). Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na ŠvP  poskytnúť príslušnej ZŠ/ŠZŠ v plnej výške.

V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na ŠvP  pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.

Pokiaľ sa ŠvP zúčastní počas roka 2019 menší počet žiakov ako bolo nahlásené v RISe, škola je povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa aktivít nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že náklady na ŠvP neumožnili použiť celý príspevok 100 € resp. 150 €  na žiaka. Vrátenie finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení poslednej ŠvP  v roku 2019.

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.minedu.sk/prispevok-na-skolu-v-prirode-svp/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov