Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela školského zákona

Kategória: Aktuality

19. novembra bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novela zákona rieši proces prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách, zosúlaďuje terminológiu a systém hodnotenia žiakov v základných školách a v stredných školách, rozšíruje dištančné vzdelávanie v dennej forme štúdia ako systémové opatrenie, otvára trh s didaktickými prostriedkami, upravuje zdravotnú spôsobilosť žiaka, spresňuje postupy vo výchove a vzdelávaní v školách s medzinárodným programom, mení spôsob získavania nižšieho stredného vzdelania, dopĺňa možnosti osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky pre predprimárne vzdelávanie, zavádza pojem národnostné školy a národnostné školské zariadenia, znižuje množstvo zákonnej úpravy vo vzťahu k pedagogickej dokumentácii a ku komisiám pri ukončovaní výchovy a vzdelávania v stredných školách, vytvára rámec pre väčšiu variabilitu pôsobenia škôl s organizačnými zložkami ako aj väčšiu variabilitu pri zabezpečovaní školského stravovania.

 

 

Zdroj: aspi.sk

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov