Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manažment školy v praxi č. 9

Kategória: Aktuality

V 9. čísle časopisu sa venujeme téme téme stredných škportových škôl, ktoré boli vyčlenené spod doterajších gymnázií a zrodili sa v rámci komplexnej reformy športu. Upozorníme na povinnosť škôl a školských zariadení vypracovať správu o hospodárení školy a školského zariadenia za predchádzajúci kalendárny rok a predložiť ju svojmu zriaďovateľovi. 

Poskytneme informácie o koučingu, ktorý dáva do formalizovanej podoby štruktúry a postupy pomáhajúceho a vzájomného rozhovoru. Venujeme sa kvalite vzťahov v školskom prostredí aj naučenej bezmocnosti, ktorú možno pozorovať medzi pedagógmi. Pozrieme sa aj na filozofiu výchovy a vzdelávania vo fínskych školách.

Žaneta Surmajová - Stredné športové školy

Stredné športové školy majú poskytnúť chýbajúci priestor pre tých športovcov, ktorí nemajú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ale chcú maturitné vzdelanie, alebo ide o praktické typy inklinujúce k zručnostiam a majú záujem o nadobudnutie kvalifikácie s výučným listom.

Viac tu: Stredné športové školy

Ingrid Konečná Veverková - Správa o hospodárení škôl a školských zariadení

Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov zo ŠR pre cirkevné a súkromné školy na nasledujúci kalendárny rok je vypracovanie správy o hospodárení školy za predchádzajúci rok a jej predloženie prostredníctvom zriaďovateľa príslušnému okresnému úradu v sídle kraja.

Viac tu: Správa o hospodárení škôl a školských zariadení

Tatiana Soroková - Koučing ako inovatívny prvok v prostredí školy

Koučovanie je partnerstvo s klientom v rozhovore, ktorý provokuje myšlienky a inšpiruje človeka maximalizovať svoj osobný a pracovný potenciál (definícia Internation Coach Federation). Veľmi efektívnym prístupom pri koučovaní je prístup zameraný na riešenie, napr. viac sa zamerať na pragmatické a konštruktívne riešenie problémov než na analýzu ich príčin.

Viac tu: Koučing ako inovatívny prvok v prostredí školy

Dušana Bieleszová - Kvalita vzťahov v školskom prostredí

Otvorenie priestoru pre dialóg predpokladá zrelosť komunikujúcich. Napriek tomu, že najviac problémovou oblasťou spolupráce môže byť práve akceptovanie rozdielnosti názorov, je otvorenosť základnou podmienkou znižovania frustrácie v tíme.

Viac tu: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/kvalita-vztahov-v-skolskom-prostredi-2.m-634.html

Emília Krajňáková - Výchova a vzdelávanie podľa fínskeho vzoru

Podľa Fínov školské budovy, digitálne tabule, celonárodné testovania nie sú základom dobrého vzdelávacieho systému. Dôležitý je vzťah medzi učiteľom a žiakom, rodičom a školou, ktorý je založený na spolupráci. 

Viac tu: Výchova a vzdelávanie podĺa fínskeho vzoru

Arnold Kiss - Naučená bezmocnosť a ťažisko kontroly

K tomu, aby naše školstvo fungovalo lepšie, si treba vedieť priznať problémy, internalizovať ťažisko kontroly a hľadať riešenia dovtedy, kým problém nie je vyriešený. Treba sa vyhýbať naučenej bezmocnosti.

Viac tu: Naučená bezmocnosť a ťažisko kontroly

Manažment školy v praxi č. 9/2019


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov