Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Konferencia VYCHOVÁVATEĽ FENOMÉN 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Michal Zábušek

Motto: „Nikoho nenecháme pozadu“

Dňa 20. mája 2023 sa uskutočnila historicky prvá odborná konferencia pre vychovávateľov na Slovensku. Konferenciu s názvom VYCHOVÁVATEĽ FENOMÉN 2023 zorganizovalo občianske združenie Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania – VYCHOVÁVATELIA so sídlom v Kremnici. Záštitu nad konferenciou prevzal primátor mesta Zvolen pán Ing. Vladimír Maňka. 

Cieľom tohto podujatia bolo odborné stretnutie vychovávateľov školských klubov detí a školských internátov s odborníkmi v oblasti výchovy mimo vyučovania. Odbornými garantmi podujatia a zároveň prednášajúcimi boli:

  • doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
  • doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
  • PaedDr. Erika Novotná, PhD., vysokoškolská učiteľka z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzita v Prešove,
  • Mgr. Ing. Marián Valent, PhD., et PhD., vedúci oddelenia podpory profesijného rozvoja pre odborné technické predmety, Národný inštitút výchovy a mládeže (NIVAM) pracovisko v Banskej Bystrici,
  • PaedDr. Jana Verešová, PhD., učiteľ profesijného rozvoja pre vychovávateľstvo a špeciálnu pedagogiku, Národný inštitút výchovy a mládeže (NIVAM) pracovisko v Bratislave,
  • Mgr. Henrieta Holúbeková, autorka a lektorka projektu a vzdelávacieho programu Životológia (LIFEOLOGY) a
  • Mgr. Peter Belan, slovenský vynálezca a spolumajiteľ spoločnosti SmartBooks.sk (inteligentný vzdelávací systém).

Konferencie sa zúčastnilo 50 vychovávateľov prezenčne a 15 vychovávateľov online. Za mesto Zvolen sa tejto aktivity zúčastnil a slávnostné otvorenie predniesol zástupca primátora Ing. Ľubomír Zdút-Šťastný.

Podujatie zhodnotila predsedníčka Výkonného výboru a štatutárna zástupkyňa predmetného občianskeho združenia Mgr. Gabriela Zábušková:

„Sme spokojní a úprimne ľudsky šťastní, že sa nám toto podujatie pre vychovávateľov vydarilo nad očakávanie dobre - ako po stránke odbornej tak i organizačnej. Konferencia bude určite odrazovým mostíkom pri presadzovaní všeobecných, sociálnych, pracovných, profesijných, ekonomických a kultúrnych záujmov našich členov – VYCHOVÁVATEĽOV - vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom verejnej správy, samosprávy ale aj v komunikácii s rodičmi ale predovšetkým v neformálnej výchove  a vzdelávaní slovenských  detí a mládeže. Naše občianske združenie je výhradne zamerané na podporu vychovávateľov školských klubov detí a školských internátov. Za 14 mesiacov  fungovania nášho OZ VYCHOVÁVATELIA (www.vychovavatelia.sk) máme 123 členov a 4 čakateľov na členstvo zo všetkých samosprávnych krajov a takmer všetkých okresov Slovenskej republiky. V našom OZ nájdete okrem vychovávateľov ŠKD a ŠI aj riaditeľov základných škôl a ich zástupcov, riaditeľov školských internátov, vysokoškolské profesorky, učiteľov z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Základným znakmi našej činnosti je odborné vzdelávanie vychovávateľov (prezenčne aj online), odborné poradenstvo a konzultácie a pravidelná výmena skúseností dobrej praxe realizovaná platformou HOVORY. Náš hlavný cieľ  je zakódovaný do motta: Nikoho nenecháme pozadu. Odbornú konferenciu sme organizovali z vlastných finančných zdrojov, ale aj s podporou mesta Zvolen a hlavného partnera vydavateľstva pedagogickej literatúry WOLTERS KLUWER SR.  V neposlednom rade sa chceme poďakovať za pomoc a spoluprácu Ing. Pavlovi Klimovi, riaditeľovi Školského internátu SOŠ drevárskej vo Zvolene. Avšak veľa vecí z oblasti logistického zabezpečenia sa nám podarilo zabezpečiť nezištnou pomocou členov nášho občianskeho združenia. Hlavným znakom podujatia boli atribúty ako odovzdanie najnovších poznatkov z oblasti výchovy mimo vyučovania a organizovania neformálneho vzdelávania, túžba získať nové informácie a inšpiráciu pre prácu s deťmi a mládežou, dobrá a priateľská nálada všetkých zúčastnených, ale predovšetkým v praxi realizovaný zámer - ako pracovať s novou generáciou detí a mládeže v ich voľnom čase, aké sú záujmy a potreby detí a mládeže, ako spolupracovať s rodičmi a ako im ponúknuť čo najlepšie služby v rámci profesionálneho splnenia si vlastných profesijných kompetencií vychovávateľa.“

Ing. Michal Zábušek, hospodár a administrátor OZ

V Kremnici, dňa 29. mája 2023


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov