Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Finančné pásma pre školské stravovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno - spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. 

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania pripravuje, MŠVVaŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni.

Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov platné od 1. 1. 2023 je potrebné prijať najneskôr do 28. 2. 2023.

Kontakty na metodických pracovníkov pre školské stravovanie z Regionálnych úradov školskej správy

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/financne-pasma-pre-skolske-stravovanie/ 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov