Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dokončenie základného vzdelania

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyberáme z časti Riadenie školy

Môže riaditeľka špeciálnej základnej školy (ďalej len „ŠZŠ“) vydať rozhodnutie o predĺžení povinnej školskej dochádzky (ďalej len „PŠD“)  u žiačky vzdelávanej vo variante A, ktorá v marci 2019 dovŕši 16 rokov veku a má záujem  dokončiť si základné vzdelanie v 9. ročníku ŠZŠ. Ide o žiačku z detského domova.

Odpoveď:

Skončeniu PŠD sa venuje § 22 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)“). Odsek 2 spomínaného zákona pojednáva konkrétne o: „Žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov veku, riaditeľ školy umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie, ak je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom dovŕši 17. rok jeho veku.“

Zákonodarca tu má na mysli skutočnosť, že každý kto dovŕši 16. rok veku, skončí povinnú školskú dochádzku na konci školského roka, v ktorom tento vek dovŕšil. Podľa odseku 2  zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) je na rozhodnutí riaditeľa školy, či umožní žiakovi absolvovať deviaty ročník a získať základné vzdelanie. Na povolenie absolvovať deviaty ročník je dôležité z úrovne riaditeľa školy preskúmať, či žiak má vedomostné predpoklady zvládnutia tohto ročníka a tiež skutočnosť, či možno predpokladať, že žiak úspešne ukončí deviaty ročník najneskôr do konca školského roka, v ktorom dovŕši 17. rok svojho veku.  

Vyššie uvedené ustanovenie zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) môžeme aplikovať i na podmienky vzdelávania žiakov v ŠZŠ. Ide o ten istý atribút – absolvovanie základného vzdelania. Rozdiel je v stupni dosiahnutého vzdelania. U žiakov vzdelávaných v štandardných podmienkach základnej školy  ide o absolvovanie nižšieho sekundárneho vzdelania podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2  a u žiakov vzdelávaných v podmienkach špeciálnej základnej školy ide o absolvovanie primárneho vzdelania podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie.

Riaditeľke školy odporúčame vyhovieť žiadosti zákonného zástupcu (detského domova) žiačky a povoliť ukončenie primárneho vzdelávania v podmienkach 9. ročníka ŠZŠ. Toto povolenie riaditeľky školy nepodlieha rozhodovacej činnosti v zmysle preneseného výkonu štátnej správy podľa § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“)  a podľa zákona č. 71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v novelizovanom znení (ďalej len „zákon č.71/1967 Zb. (správny poriadok)“).  

To znamená, že riaditeľka školy nevydáva písomné rozhodnutie o predĺžení PŠD. Žiačka v školskom roku 2019/2020 bude kontinuálne pokračovať  vo vzdelávaní v 9. ročníku ŠZŠ a bude vedená v pedagogickej dokumentácii podľa § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon). Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania podľa Čl. 5  ods. 10 Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie (ďalej len „Metodický pokyn č. 19/2015“): „Žiačka získala primárny stupeň vzdelania.“ V prípade vyššie uvedenej žiačky sa v doložke uvedie aj údaj o ukončení povinnej školskej dochádzky v školskom roku, v ktorom ju ukončila, pretože ju ukončila v nižšom ako poslednom ročníku podľa  Čl. 10 ods. 11  Metodického pokynu č. 19/2015, ďalej variant vzdelávacieho programu, podľa ktorého bola vzdelávaná, prípadne ďalšie dôležité skutočnosti.  

Zdroj:

  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách
  • Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávane
  • Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie
  • Štátny vzdelávací program  ISCED 2  - nižšie sekundárne vzdelávanie

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov