Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dohodovacie konanie - 500 € odmeny

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Dňa 13. júla 2022 bol podpísaný „Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022“.

V zmysle uvedeného dodatku „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona  o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne kráti“.

Pri vyplatení odmeny školy, školské zariadenia postupujú v súlade s podmienkami dohodnutými v dodatku ku KZVS a ich vyplatenie realizujú v školách z  normatívnych finančných prostriedkov, v štátnych školských zariadeniach (zriaďovateľ RÚŠS) z normatívnych finančných prostriedkov, v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, vyšších územných celkov, cirkevných a súkromných zriaďovateľov z finančných prostriedkov, ktoré dostávajú z podielových daní.

Finančné prostriedky za vyplatené odmeny budú školám a štátnym školským zariadeniam refundované na základe údajov o vyplatených odmenách, ktoré si ministerstvo školstva pozbiera zo škôl a štátnych školských zariadení prostredníctvom elektronického formulára

Elektronický formulár bude potrebné vyplniť do 9. septembra 2022.

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, vyšších územných celkov, cirkevných a súkromných zriaďovateľov vypĺňajú do formulára údaje len za zamestnancov v prenesenom výkone (teda bez ŠKD, MŠ, ŠJ, CVČ,...)

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-500--odmeny/?fbclid=IwAR0Q-9Gft5yxt3oNIs8D09wHWXl1wUqzxfHaYehK04MnilmSxhyFWS8ZymQ


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov