Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dodatok - Minimálne učebné výstupy

Kategória: Aktuality Autor/i: vzdelavanie21

Minimálny učebný výstup jednotlivých vzdelávacích oblastí, rovnako ako vzdelávacie štandardy, je súčasťou nového Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie. Dodatok č. 1 bol schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 10. októbra 2023.

Dodatkom č. 1 sa v Štátnom vzdelávacom programe pre základné vzdelávanie upravuje znenie kapitoly Vzdelávacie štandardy, vzdelávacie štandardy sa dopĺňajú o minimálny učebný výstup, kapitola Rámcové učebné plány sa dopĺňa novou poznámkou k jednotlivým RUP, upravuje sa znenie kapitoly Osobitosti výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov s nadaním v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania, dopĺňa sa text kapitoly Osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov a upravuje sa text v časti Charakteristika vo vzdelávacích štandardoch pre slovenský jazyk ako druhý jazyk.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/35807-sk/dodatok-c-1/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov