Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Chladná hlava pri citovom vydieraní

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Vyberáme z Riadenia školy

Stáva sa vám, že kolega v komunikácii prekrúca argumenty, apeluje na dobré vlastnosti, dlhodobý vzťah, všeobecnú mienku iných, citlivé oblasti, ktoré sú mu o vás známe, vzbudzuje vo vás pocit viny, vytvára obavy zo začínajúceho konfliktu? Možno ste sa stali obeťou citového vydierania, ktoré je načastejšou formou nátlaku v tíme. 

Ako sa môžeme brániť?

Citové vydieranie patrí medzi nezrelé prejavy správania sa. Jeho cieĺom je vyvolanie strachu, že ak nesplníme požiadavky manipulátora, hrozí konflikt, ktorý bude nepríjemný. Snahou je vyvolať pocit viny za nesplnenie požiadaviek. Citové vydieranie môže mať rôzne formy.

Vo všetkých sa objavuje:

 • FEAR (F - strach, obavy, úzkosť),
 • OBLIGATION (O - povinnosť vyhovieť),
 • GUILT (G - pocit viny).

Spolu tvoria FOG - hmlu, ktorej cieľom je nejasne čitateľná manipulácia (Susan Forward).

Ako zvládnuť komunikáciu s citovým vydieračom?

Komunikácia toho, kto vydiera, má tri úrovne: 

 1. požiadavka: „niečo chcem“, 
 2. citový nátlak: „ak ti na mne záleží, tak...“,
 3. pritvrdenie: „ak to neurobíš, tak ...“ 

Riešenia sa ponúkajú rôzne, a to v závislosti od miery prístupu, vzťahu, situácie, okolností, od osobnosti, temperamentu, únavy, vyčerpania, citovej angažovanosti na vzťahu. Vo všeobecnosti však možno voliť tri cesty:

 1. Jemnejšia forma - diskusia, vysvetlenie a dohoda na pravidlách pre budúcnosť za predpokladu, že kolega sa pokúsil o citové vydieranie prvýkrát a jeho cieĺom bolo skúšať hranice nadriadeného, príp. s agresorom nehrozí častejšia komunikácia (v školách napr. obchodný partner a pod.)
 2. Tvrdšia forma - pomenovať jasne, že v komunikácii ide o citové vydieranie. Samozrejme, hrozí riziko konfliktu, ktorý môže riaditeľa školy stáť veľa energie a času, ale v určitých situáciách môže práve zvládnutím tohto problému jasne deklarovať nielen manipulujúcemu, ale aj pedagogickému tímu, že podobná komunikácia je neprípustná a vedúci pedagogický zamestnanec si tak posilní prirozdenú autoritu v tíme.
 3. Ukončenie vzťahu, resp. komunikácie s agresorom - v prípade, že vzťah s citovým vydieračom nie je pre partnera v komunikácii dôležitý a nie je perspektíva ďalšej spolupráce, je vhodné zvážiť aj obmedzenie komunikácie, resp. jej ukončenie. Tento spôsob však nie je vhodný v prípade, ak zastávate pozíciu vedúceho pedagogického zamestnaca a komunikujete s podriadeným zamestnancom, ktorého pracovný pomer trvá.

Ak sa negatívne správanie stane súčasťou bežného repertoáru správania sa ľudí v tíme, vytvára základ pre nezdravú klímu. 

Postup:

 1. Pomenovať problém veľmi jasne: "To, o čo sa pokúšaš, je citové vydieranie."
 2. Oddeliť profesionálnu rovinu od osobnej: " Ja vidím, že sa kvôli tomu trápiš a ako tvoj priateľ/kamarát/človek, ktorý s tebou už niečo prežil, to mrzí aj mňa, z profesionálneho hľadiska je však dôležité, aby si vedel/a, že táto forma manipulácie je pre mňa neprijateľná."
 3. Návrh konštruktívneho riešenia :
 • "Mojim cieľom nebolo ublížiť ti, ale v daný moment som sa rozhodoval najlepšie, ako som vedel.",
 • "Skús porozmýšľať o tom, čo sa deje a príď s návrhom riešenia."
 • "Mrzí ma, že to berieš takto, ale moje rozhodnutie je nemenné."
 • Máš návrh, ako by sme situáciu zvládli k spokojnosti všetkých?"

Citový vydierač trpí pocitom menejcennosti, v skutočnosti sa vlastné zlyhanie snaží zhodiť na niekoho iného. Treba zaujať objektívny postoj a zachovať si chladnú hlavu a nenechať sa vtiahnuť do tejto formy debaty a z pozície riaditla školy jasne určiť hranice, aj to, že ich kolega prekročil. 

Literatúra:

 1. Bieleszová, D. 2017. Školská a rovesnícka mediácia. Wolters Kluwer : Bratislava. 2017
 2. Forward, S., Frazier, D. 1997. Citové vydíraní. Jak ho poznat a ubránit se mu. Motto : Praha 1997.
 3. Nazare-Aga, Isabelle. 1999. Nenechte sebou manipulovat. Praha: Portál, 1999. 
 4. Tragalová, D. 2018. Rodinná mediácia. Wolters Kluwer : Bratislava. 2018

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov