Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Aktivizácia slabších žiakov prostredníctvom skupinového učenia

Rubrika: Editoriál Vydanie: 2/2015

Vzdelávanie je veľmi náročný a zložitý celoživotný proces, ktorý začína už v materskej škole. Žiaci sa mnohokrát dostávajú do rozličných vzťahov, rôznych pozícií a ocitajú sa v priestore zmien, na ktoré dnešný učiteľ potrebuje zareagovať. Súčasné trendy v školstve ponúkajú učiteľom možnosť využiť a 

Online časopis

Kríza autority a súčasný učiteľ

Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 2/2015

V mnohých sférach života spoločnosti sa v súčasnosti stretávame s prejavmi krízy autority. Škola je inštitúciou, kde tento stav významne ovplyvňuje plnenie jej základného poslania. Príspevok pripomína podstatu a význam autority, uvádza príčiny súčasného oslabovania autority typického pre západnú kul

Online časopis

Harmónia verzus chaos v učiteľskej profesii

Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 2/2015

Jedinec je v súčasnej dobe posudzovaný podľa efektivity v pracovnom procese a následne podľa úspešnosti v spoločnosti. Od učiteľa sa očakáva zvládnutie oboch rovín a rovnako aj úspešné a kultivované jednanie s ľuďmi, počnúc žiakmi a končiac interakciou s rodičmi. Pedagogické povolanie, zvlášť v dneš

Online časopis

Kultúra prostredia v materskej škole (2.)

Rubrika: Kultúra školy Zo seriálu: Kultúra prostredia v materskej škole Vydanie: 2/2015

Článok prináša teoretické poznatky z oblasti kultúry. Rozpracováva tému so zameraním na kultúru školského prostredia. Dotýka sa aj faktorov, ktoré ovplyvňujú riadenie a manažment školy ako nosného piliera kultúry školy. Rozpracúva klímu, sociálne vzťahy a hodnoty školy nielen v oblasti teoretickej,

Online časopis

Ak chce človek niečo dosiahnuť, musí si veriť

Rubrika: Rozhovor Zo seriálu: Rozhovory Vydanie: 2/2015

Manželia Vojtechovskí – obaja majú sluchový hendicep, vyštudovali špeciálnu pedagogiku, sú členmi Odbornej komisie pre problematiku vyučovania posunkového jazyka v ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím v Štátnom pedagogickom ústave, sú moderátormi Správ v slovenskom posunkovom jazyku na Dvojke (RTV

Online časopis

Podoby predškolského vzdelávania v Indii

Rubrika: Školstvo v zahraničí Vydanie: 2/2015

Podľa posledného sčítania ľudu v roku 2011 je v Indii približne 159 miliónov detí vo veku od 0 do 6 rokov, teda asi 32-násobok celej populácie Slovenskej republiky. To je pre realitu predškolského vzdelávania naozaj riadna výzva, najmä ak sa zohľadní závažná skutočnosť – život v chudobe. Takmer polo

Online časopis

Správa o stave výchovy a vzdelávania detí so ŠVVP v materských školách v školskom roku 2013/2014 v SR

Rubrika: Kontrola Zo seriálu: Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania - Štátna školská inšpekcia Vydanie: 2/2015

Zvýšená pozornosť počas výkonu školskej inšpekcie v 182 kontrolovaných školách bola venovaná výchove a vzdelávaniu (V a V) detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Z toho bolo 175 štátnych, 4 cirkevné (CMŠ) a 3 súkromné (SMŠ) školy. Zdrojom informácií boli výsledky 479 hospitácií,

Online časopis

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem mal svojich sladkých sedemnásť

Rubrika: Informujeme Vydanie: 2/2015

Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem, ktorý sa tento rok uskutočnil v dňoch 25. a 26. novembra v priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave, oslávil už 17 rokov. Súbežne s veľtrhom sa uskutočnil aj 23. ročník výstavy JUVYR, zameranej na prezentáciu remeselných zručnosti mladých ľudí. Hlavný

Online časopis

Komplexná rehabilitácia ako súčasť vzdelávania

Rubrika: Predstavujeme Vydanie: 2/2015

Každá škola by mala mať niečo čo je jej vlastné. Mala by mať svoju tvár, tradície, svoj vlastný rukopis. Nositeľom modelu kvality školy je predovšetkým jej vedenie, tvorené úzkym okruhom vedúcich pracovníkov, podieľajúcich sa spolu z riaditeľom školy predovšetkým na personálnom obsadení a plnení jej

Online časopis

Zamyslenie na prelome rokov ...

Vydanie: 1/2015

Uplynulo už šesť rokov od naštartovania školskej reformy, ktorá sa vo svojich začiatkoch spolu s ďalšími reformami zavádzanými v iných rezortoch považovala v danom čase a v podmienkach Slovenska za prevratnú a systémovo riešiacu potrebu prebudovania systému vzdelávania pre potreby súčasnosti. Vzorov

Online časopis

Kreatívne metódy výučby v práci s nadanými žiakmi

Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 1/2015

Vzdelávanie intelektovo nadpriemerných detí má svoje špecifiká. Vo vzdelávacom procese týchto detí sa využívajú všetky metódy na podporu a rozvoj logického myslenia, riešenia problémov, argumentácie, kreatívneho myslenia. Žiakom sa zadávajú otvorené, nedokončené problémové úlohy, ktoré nemajú len je

Online časopis

Etika musí mať svoje miesto v škole

Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 1/2015

Večne aktuálna téma, rezonujúca v mnohých súvislostiach života školy, jej učiteľov, žiakov, rodičov, verejnosti. Téma stará ako ľudstvo samé. Atribút determinujúci človeka, spoločnosť, poznanie, konkrétny život jednotlivca, rodiny, kolektívu, organizácie, spoločnosti i ľudstva ako takého.

Online časopis

Triedny učiteľ - špecialista alebo manažér (2.)15.12.2014

Rubrika: Manažment Zo seriálu: Triedny učiteľ Vydanie: 1/2015

V pokračovaní článku o triednom učiteľovi sa venujeme štyrom jeho činnostiam, ktoré definuje zákon o pedagogických zamestnancoch. Ide o rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi žiakmi, žiakmi a všetkými zamestnancami školy, o spoluprácu so zákonným zástupcom a najmä o manažérsku rovinu práce tried

Online časopis

Práva a povinnosti pedagógov v edukácii a v spolupráci podľa legislatívnych a etických pravidiel

Rubrika: Právo Vydanie: 1/2015

Edukácia a spolupráca v škole je ponímaná aj realizovaná rôzne. Dôkazom sú teoretické štúdie, výskumné zistenia, aj bežné skúsenosti z praxe. Daný príspevok popisuje vedomie práv a povinností pedagogických aj odborných zamestnancov a etické pravidlá ich práce. Legislatíva v zásade chráni pedagógov p

Online časopis

Kultúra prostredia v materskej škole (1.)

Rubrika: Kultúra školy Zo seriálu: Kultúra prostredia v materskej škole Vydanie: 1/2015

Článok prináša teoretické poznatky z oblasti kultúry najprv vo všeobecnosti. Následne rozpracováva tému so zameraním na kultúru školského prostredia. Jedna kapitola sa venuje kultúre materskej školy. Dotýka sa aj faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Rozpracúva témy ako kultúra školy, jej klíma, riadenie,

Online časopis

Pohľad na možnosti kvalitného riadenia škôl

Rubrika: Školstvo v zahraničí Vydanie: 1/2015

Školy predstavujú centrum vzdelávacích systémov. Tvoria pilier pre budúcnosť spoločnosti. Sú dôležité pre prosperitu každého štátu EÚ. Kvalita školstva vo významnej miere závisí od schopnosti pedagógov implementovať poznatky a vedomostí pre budúce generácie. Za posledných 20 rokov školstvo a jeho re

Online časopis

Jan Amos Komenský

Rubrika: Osobnosti Vydanie: 1/2015

Novodobá pedagogická veda je nerozlučne spätá s menom svetoznámeho českého pedagóga, kňaza, biskupa Jednoty bratskej, sociálneho reformátora a muža mnohých tvárí – Janom Amosom Komenským (1592 – 1670). Prežil dlhý, zaujímavý, prácou, ale aj tragédiami poznamenaný život.

Online časopis

Prečo sú práva detí dôležité?

Rubrika: Editoriál Vydanie: 12/2014

Je tomu už 25 rokov, čo sa svet dohodol na dokumente, v ktorom uznal, že deti potrebujú špeciálnu ochranu. Dokument poznáme pod názvom Dohovor o právach dieťaťa. Stalo sa tak 20. novembra 1989.

Online časopis

Triedny učiteľ - špecialista alebo manažér (1.)

Rubrika: Manažment Zo seriálu: Triedny učiteľ Vydanie: 12/2014

Triedny učiteľ je pozícia, ktorá je prítomná na všetkých typoch škôl. Môže ju zastávať ktorýkoľvek učiteľ z učiteľského zboru. V článku sa venujeme stručnému predstaveniu uvedenej špecializovanej pozície v školách, najskôr z pohľadu právnych predpisov a uvedieme aj funkcie a činnosti, ktoré sú pre t

Online časopis

Predbežná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach po novele zákona

Rubrika: Kontrola Vydanie: 12/2014

Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly je jednou z povinností, ktoré pre manažment škôl a školských zariadení vyplývajú zo zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V minulosti sme sa už venovali aplikácii tohto zákona na p