Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov

445/2001 Z.z.

445/2001 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

Schválený 3. 10. 2001 Účinný 1. 12. 2001 Novelizovaný: 1. 1. 2002  

Predpis Zbierky zákonov N

245/2008 Z.z.

o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 23. 12. 2023  

Predpis Zbierky zákonov N

596/2003 Z.z.

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Schválený 5. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 23. 12. 2023  

Predpis Zbierky zákonov N

597/2003 Z.z.

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 23. 12. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

317/2009 Z.z.

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Schválený 24. 6. 2009 Účinný 1. 11. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2018 Zrušený: 1. 9. 2019  

Predpis Zbierky zákonov

184/2009 Z.z.

o odbornom vzdelávaní a príprave

Schválený 23. 4. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Novelizovaný: 1. 4. 2015  

Predpis Zbierky zákonov

568/2009 Z.z.

o celoživotnom vzdelávaní, v znení zákona č. 315/2012 Z. z.

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 2. 2010 Novelizovaný: 1. 9. 2015  

Predpis Zbierky zákonov

355/2007 Z.z.

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

124/2006 Z.z.

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Schválený 2. 2. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

523/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 30. 3. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

553/2003 Z.z.

o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Schválený 7. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 31. 3. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

471/2002 Z.z.

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov

Schválený 9. 7. 2002 Účinný 29. 8. 2002 Zrušený: 1. 1. 2013  

Predpis Zbierky zákonov

507/2013 Z.z.

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Schválený 11. 12. 2013 Účinný 1. 1. 2014  

Predpis Zbierky zákonov

422/2009 Z.z.

ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

Schválený 7. 10. 2009 Účinný 1. 11. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2013 Zrušený: 1. 9. 2019  

Predpis Zbierky zákonov

668/2004 Z.z.

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Schválený 1. 12. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

341/2009 Z.z.

o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z.

Schválený 19. 8. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Novelizovaný: 15. 8. 2014 Zrušený: 1. 8. 2017  

Predpis Zbierky zákonov

339/2008 Z.z.

o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách

Schválený 20. 8. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 9. 2016 Zrušený: 1. 8. 2017  

Predpis Zbierky zákonov

308/2009 Z.z.

o materskej škole, mení a dopĺňa zákon č. 306/2008 Z. z.

Schválený 15. 7. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Zrušený: 1. 1. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

224/2011 Z.z.

o základnej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 320/2008 Z. z.

Schválený 6. 7. 2011 Účinný 1. 9. 2011 Zrušený: 1. 7. 2022