Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov

543/2021 Z.z.

543/2021 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov

Schválený 22. 12. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

542/2008 Z.z.

542/2008 Z.z. o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca

Schválený 25. 11. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Zrušený: 1. 1. 2016  

Predpis Zbierky zákonov

526/2021 Z.z.

526/2021 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Schválený 17. 12. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

127/2021 Z.z.

127/2021 Z.z. , ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválený 18. 3. 2021 Účinný 1. 9. 2021  

Predpis Zbierky zákonov

414/2021 Z.z.

414/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválený 20. 10. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

24/2008 Z.z.

24/2008 Z.z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poľana

Schválený 7. 1. 2008 Účinný 1. 2. 2008  

Predpis Zbierky zákonov

273/2011 Z.z.

273/2011 Z.z. o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky o zriadení Spoločného slovensko-českého kontaktného pracoviska Holíč - Hodonín

Schválený 1. 8. 2011 Účinný 1. 8. 2011  

Predpis Zbierky zákonov

2/2022 Z.z.

2/2022 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválený 10. 12. 2021 Účinný 15. 1. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

381/2019 Z.z.

381/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválený 17. 10. 2019 Účinný 1. 12. 2019 Novelizovaný: 1. 7. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

5/2005 Z.z.

5/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 2. 12. 2004 Účinný 1. 2. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

Predpis Zbierky zákonov

475/2005 Z.z.

475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 22. 9. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

279/2006 Z.z.

279/2006 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválený 20. 4. 2006 Účinný 1. 7. 2006  

Predpis Zbierky zákonov

689/2006 Z.z.

689/2006 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválený 6. 12. 2006 Účinný 1. 1. 2007  

Predpis Zbierky zákonov

214/2009 Z.z.

214/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 29. 4. 2009 Účinný 4. 6. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2011  

Predpis Zbierky zákonov

179/2009 Z.z.

179/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválený 23. 4. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2010  

Predpis Zbierky zákonov

38/2011 Z.z.

38/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 2. 2. 2011 Účinný 1. 3. 2011  

Predpis Zbierky zákonov N

310/2021 Z.z.

310/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválený 24. 7. 2021 Účinný 1. 9. 2021 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

488/2021 Z.z.

488/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválený 25. 11. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

507/2021 Z.z.

507/2021 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Schválený 25. 11. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

369/2019 Z.z.

369/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválený 15. 10. 2019 Účinný 1. 1. 2020 Novelizovaný: 1. 1. 2021