Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Aktuality

Vyplácanie štipendia v prvom polroku školského roka 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor: minedu.sk

Podľa § 149 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) „Ak je žiak hodnotený len slovným hodnotením prospel, výška štipendia sa určí primerane podľa odseku 11.“

Aktuality

COVID-19 Pracovné stretnutie OZPŠaV na Slovensku s ministrom školstva k otváraniu škôl

Kategória: Aktuality Autor: ozpsav.sk

Vedenie OZPŠaV na Slovensku sa 27. 11. 2020 stretlo s ministrom školstva. Témou stretnutia boli informácie o podmienkach pre otvorenie škôl v decembri 2020.

Aktuality

PRIESKUM: Väčšina mladých ľudí verí v demokraciu, ale neverí politikom

Kategória: Aktuality Autor: mladez.sk

Reprezentatívny výskum Hodnoty mladých podporený z programu Erasmus+ realizovala Rada mládeže Slovenska a Česká rada dětí a mládeže na vzorke 3008 mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov (1500 v SR a 1508 v ČR). 

Aktuality

COVID-19 Minister školstva má plán na otvorenie škôl dopracovať

Kategória: Aktuality

Plán ministerstva školstva na testovanie neprešiel krízovým štábom. Žiaci druhého stupňa a stredných škôl ostávajú doma.

Aktuality

COVID-19 Očkovacia látka už čoskoro aj na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor: health.gov.sk

Očkovanie proti COVID-19 bude na dobrovoľnej báze a bez doplatku pacienta. Vakcíny máme zakontrahované cez Európsku úniu, prvých 300 000 kusov by malo byť na našom trhu v druhej polovici decembra.

Aktuality

Vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti

Kategória: Aktuality Autor: noveaspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení vyšla v Zbierke zákonov pod č. 435/2020 Z. z. Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Aktuality

Vyhláška - preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl

Kategória: Aktuality Autor: uvzsr..sk

ÚVZ SR vydáva vyhlášku, ktorou nariaďuje opatrenia pri ohrození verejného zdravia. Vyhláška nadobúda účinnosť 7. decembra 2020.

Aktuality

Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2022

Kategória: Aktuality Autor: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2022 hodnoty percentuálnych podielov zodpovedajúcich osobným nákladom a prevádzkovým nákladom, k

Aktuality

COVID-19 Príznaky ochorenia a kontakt s nakazenou osobou

Kategória: Aktuality Autor: korona.gov.sk

COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. 

Aktuality

COVID-19 Definícia osôb v kontakte - úzky kontakt a bežný kontakt

Kategória: Aktuality Autor: uvzsr.sk

Za osobu v kontakte sa považuje osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19. Miera rizika infekcie závisí od úrovne expozície.

Aktuality

COVID-19 Nová vyhláška č. 39 (11.12.) Manuály opatrení pre ZŠ a SŠ (6.12.)

Kategória: Aktuality Autor: minedu.sk

Ministerstvo školstva 6. 12. 2020 aktualizovalo manuály opatrení pre základné školy a školské zariadenia a pre stredné školy. Manuály upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.

Aktuality

Nová metodika aj pripojenie na online vzdelávanie pre chudobné deti

Kategória: Aktuality Autor: Veronika Pavlíková, https://teachforslovakia.sk/ Klindová,

Teach for Slovakia vytvorilo novú metodiku online vzdelávania. Reaguje na aktuálnu situáciu, využiť sa dá aj v budúcnosti. Organizácia zabezpečila ďalšie smartfóny vybavené špeciálnym softvérom, ktoré na vzdelávanie využívajú deti z chudobných rodín.

Aktuality

NOVINKA - Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor: redakcia

Monografia Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach autorky Miriam Niklovej približuje profesiu sociálneho pedagóga v kontexte vývoja sociálnej pedagogiky u nás, ale aj v zahraničí. 

Aktuality

Zamestnancom a zamestnávateľom sa od nového roka zjednodušia niektoré povinnosti

Kategória: Aktuality Autor: socpoist.sk

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá s účinnosťou od 1. januára 2021 zjednoduší zamestnávateľom a zamestnancom v komunikácii so Sociálnou poisťovňou viacero postupov. 

Aktuality

COVID-19 Diskusia: Strata dôvery posilňuje antidemokratické tendencie

Kategória: Aktuality Autor: euractiv.sk

Kríza spôsobená pandémiou zosilnila trend vytrácajúcej sa dôvery vo verejné inštitúcie, ale aj vedu, hovoria v diskusii Ladislav Miko a Michal Vašečka. Práve spoločenskú dôveru a vedu však potrebujeme, ak chceme prekonať omnoho vážnejšie krízy.

Aktuality

Odborné publikácie pre manažment škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor: redakcia

Vydavateľstvo Wolters Kluwer ponúka okrem odborných časopisov Manažment školy v praxi a Didaktika a portálu direktor.sk aj  odborné publikácie z oblasti riadenia škôl a školských zariadení, ale aj tém zameraných na oblasť výchovy a vzdelávania. Monografie sú určené pedagogickým a odborným zamestnanc

Aktuality

COVID-19 Usmernenie k hodnoteniu v školskom roku 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo usmernenia k priebežnému a celkovému hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov základných škôl a žiakov stredných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením

Aktuality

Koronavírus postavil školy pred tvrdú skúšku. Súťaž InoŠkola odmení tie najinovatívnejšie

Kategória: Aktuality Autor: vlcata.sk

Tlačová správa, 9. 12. 2020 Školstvo momentálne čelí dvom veľkým výzvam: informačnej revolúcii a pandémii koronavírusu. Táto náročná situácia je však aj veľkou príležitosťou k rozvoju. K tomu môže pomôcť súťaž InoŠkola.

Aktuality

OZPŠaV na Slovensku podmienky obnovenia školského vyučovania považuje za nelegálne a diskriminačné

Kategória: Aktuality Autor: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku veľmi negatívne vníma situáciu týkajúcu sa podmienok otvorenia škôl, ktoré sú podľa nášho názoru určené diskriminačne nie len vo vzťahu k zamestnancom škôl, ale aj vo vzťahu k žiakom a ich rodičom.

Aktuality

Články na sesterských portáloch Wolters Kluwer SR

Kategória: Aktuality Autor: redakcia

Články na portáloch Wolters Kluwer SR môžu byť inšpiráciou pre prax manažmentu rôznych oblastí (personalisti, zamestnávatelia, manažéri ľudských zdrojov, ekonómovia, účtovníci rozpočtových a príspevkových organizácií verejnej správy, manažment zdravotníctva a pod.) a ďalších spolupracujúcich subjekt