Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Aktuality

Žiaci druhého stupňa ZŠ dostanú príspevok na učebnice angličtiny

Kategória: Aktuality

Po tom, ako v minulom roku dostali učebnice angličtiny žiaci prvého stupňa základných škôl, už majú dôvod na radosť aj rodičia žiakov druhého stupňa. Vďaka sume 2 019 127eur, ktorá bola vyčlenená po dohode Ministerstva školstva s Ministerstvom financií SR, totiž nebudú musieť pre svoje deti hradiť u

Aktuality

Deklarácia OZPŠaV na Slovenku a partnerských reprezentácií

Kategória: Aktuality

Deklarácia na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej republike je odpoveďou na akútnu potrebu celospoločenskej zhody na systémových zmenách a riešeniach najvážnejších problémov vzdelávacieho systému v Slovenskej republike. 

Aktuality

OECD o slovenskom školstve

Kategória: Aktuality

Experti na školstvo z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorí na Slovensku strávili niekoľko dní, už prišli s jasnými závermi. Paradoxne, mnohými kritizovaný systém normatívneho financovania pochválili a označili za „prehľadný a flexibilný“. Vyzdvihli aj dobré rozdelenie riadia

Aktuality

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality

Majetkové priznanie zamestnanca pri výkone prác vo verejnom záujme deklarované podľa ustan. § 10 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva vedúci pedagogický zamestnanec do 30 dní od vymenovania do funkcie a do 31. marca

Aktuality

Týždeň slovenských knižníc

Kategória: Aktuality

Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc vyhlasujú 17. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Uskutoční sa v dňoch 1. - 6. marca 2016 pod spoločným mottom Knižnice pre všetkých. 

Aktuality

Príprava na pracovný pohovor pre študentov posledných ročníkov stredných škôl

Kategória: Aktuality

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže pripravil v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC vzdelávací program na podporu zamestnanosti mládeže v Banskobystrickom kraji zameraný na prípravu žiakov posledných ročníkov stredných škôl na prechod zo školy na trh práce pod názvom Príprava na pracovný poho

Aktuality

O dotáciu na rekonštrukciu telocvične môžu žiadať aj školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby a rekonštrukcie telocvične pri školách zriadených okresným úradom v sídle kraja, v

Aktuality

Ponuka publikácií vydavateľstva Wolters Kluwer - Školstvo a vzdelávanie

Kategória: Aktuality

V našom E-shope odbornej literatúry vám ponúkame zaujímavé publikácie aj pre pedagógov. Autormi sú odborníci pôsobiaci v školách, v súkromnej praxi, v štátnej správe, samospráve alebo na vysokých školách. Venovali sme sa témam organizácie a manažmentu škôl a školských zariadení (MŠ, ZŠ, SŠ), riadeni

Aktuality

Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Kategória: Aktuality

Aj tento rok možno % z daní poukázať neziskovkám. Postup krokov pri poukázaní % z daní sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba. 

Aktuality

Témy 3. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Materské školy

V 3. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme povinnostiam mzdovej účtovníčky v školách a školských zariadeniach, výchovným a vzdelávacím službám. Pozrieme sa na poradenstvo pedagogických zamestnancov v školách a právnu ochranu pedagogického zamestnanca. V rubrike Otázky z praxe sa venujem

Aktuality

Učitelia diskutovali o prekonávaní kultúrnych odlišností s nominantom na Nobelovu cenu za mier

Kategória: Aktuality

V rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ sa na pôde Štátneho pedagogického ústavu 1. marca 2016 uskutočnilo diskusné stretnutie so Steinarom Brynom, ktorého cieľo

Aktuality

Finančná gramotnosť nie je iba o matematike

Kategória: Aktuality

Spočítať peniaze v peňaženke je jednoduché. Zložitejšie je už zaobchádzanie s nimi, pochopenie princípu bohatstva a chudoby či súvislostí spojených s bankou alebo poisťovňou. To všetko a omnoho viac v sebe skrýva téma finančnej gramotnosti. Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v uplynulých dňoch vzde

Aktuality

Maturita 2016

Kategória: Aktuality

15. - 18. marca 2016 sa uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016. Zásielky s testami a ďalšími materiálmi k EČ a PFIČ MS z jednotlivých predmetov budú osobne preberať riaditelia stredných škôl v príslušných dňoch konania EČ a

Aktuality

IVP pripravil komentár k nesúladu zručností s požiadavkami trhu práce

Kategória: Aktuality

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravil komentár venovaný nesúladu kvalifikácie a zručností s požiadavkami na trhu práce. Nesúlad vzdelania a nadobudnutých zručností s uplatnením sa na trhu práce nie je na Slovensku tak výrazným problémom, a

Aktuality

Pozvánka na odborný seminár pre školských knihovníkov

Kategória: Aktuality

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici pozýva školských knihovníkov na celoslovenský seminár, ktorý bude zameraný na vedenie odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc. Podujatie sa uskutoční 7. apríl

Aktuality

Prezident Kiska: Školstvo musí byť prioritou novej vlády

Kategória: Aktuality

Prezident SR Andrej Kiska na celoslovenskej konferencii učiteľov v Poprade s názvom Učíme pre život v sobotu zdôraznil, že školstvo je pre Slovensko dôležité. To, aké ho máme, tak od toho podľa neho závisí budúcnosť republiky. Na konferencii sa zúčastnilo 372 pedagógov z celej republiky.

Aktuality

Učiteľky základnej školy sa pustili do vojny s riaditeľkou: Prečo úrady nevidia šikanu?

Kategória: Aktuality

V základnej škole v Hornej Kráľovej sa učitelia pustili do vojny s riaditeľkou. Hovoria o šikane a zastrašovaní. Pred voľbami na celom Slovensku rezonoval štrajk učiteľov za lepšie podmienky v školstve a primerané ohodnotenie. Nie je to však jediné, čo v súčasnosti slovenských pedagógov trápi. Mnohí

Aktuality

Predbežná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Nová právna úprava zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite Otázka V roku 2015 nám bolo pri kontrole vytknuté, že predbežnú finančnú kontrolu – vnútornú administratívnu kontrolu v našej základnej umeleckej škole vykonávala riaditeľka. Teraz sme sa na školení dozvedeli, že základnú fina

Aktuality

Minister Juraj Draxler ocenil pedagógov za mimoriadne úspechy

Kategória: Aktuality

Učitelia a pedagogickí zamestnanci si dnes v Bratislave, pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov, prevzali z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera ocenenia za mimoriadne úspechy vo svojej pedagogickej práci. Veľké i Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy dostalo celk

Aktuality

Mozgu prospieva rozmanitosť a stimulácia

Kategória: Aktuality Autor: prof. PhDr. Ing. Ivan Turek, CSc.

O mozgovokompatibilnom učení Už pri narodení je mozog dieťaťa plne vybavený základnými zmyslovými a pohybovými prvkami, aby úspešne pôsobil v normálnom životnom prostredí. Dieťa sa nemusí špeciálne učiť, ako rozoznávať špecifické zvuky a obrazce. Dospelí (rodičia) neučia deti chodiť, či rozprávať, i