Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Riadenie školy

Zmeny v § 107 školského zákona

Publikované:

Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia je v zmysle školského zákona žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (§ 2 písm. j). V súčasnosti (platí pre školský rok 2015/2016 – teda do 1. 9. 2016) sa poskytuje príspevok na skvalitnenie výchovy a vzdelávani

Riadenie školy

KVALIFIKÁCIA - anglický jazyk

Publikované:

Odpoveď: Kvalifikačné predpoklady učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov na stredných školách ustanovuje časť VIII. prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , podľa bodu 17 písm. a) uvedenej časti vyhlášky je na vyučovanie cudzích jazykov splnením kvalifikačnýc

Riadenie školy

Zaradenie učiteľky psychosociálneho tréningu

Publikované:

Odpoveď Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kvalifikačným predpokladom na výkon pedagogickej činnosti je získanie profesijných kompetencií abso

Riadenie školy

Pracovný pomer na dobu určitú

Publikované:

Odpoveď Podmienky uzatvárania pracovného pomeru na určitú dobu upravuje § 48 Zákonníka práce. Podľa uvedeného ustanovenia zákona pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rá

Riadenie školy

Vyradenie materskej školy zo siete

Publikované:

Odpoveď V zmysle  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá žiadosť na vyradenie materskej školy ministerstvu zriaďovateľ (§17). Žiadosť obsahuje: názov a

Riadenie školy

Publikované:

Riadenie školy

VÝBEROVÉ KONANIE - Konflikt záujmov pri výberovom konaní

Publikované:

Členstvo v rade školy pri základnej škole je ustanovené v § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri základnej škole sa zriaďuje rada školy v nasledovnom zložení: dvaja zvolení

Riadenie školy

Publikované:

Riadenie školy

Zaradenie školy do siete

Publikované:

Sieť škôl a školských zariadení spravuje ministerstvo školstva. Školy a školské zariadenia zaradené v sieti majú právo vykonávať výchovu a vzdelávanie a majú právo na zabezpečenie financovania (podľa § 15). Žiadosť o zaradenie do siete predkladá ministerstvu školstva

Riadenie školy

Vyradenie školy zo siete

Publikované:

Účastníkom konania vo veci vyradenia zo siete je zriaďovateľ. Ministerstvo o vyradení zo siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti na vyradenie. Žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete (§ 17 zákona 596/2003 Z. z.) môže predkladať: zriaďovateľ, okresn

Riadenie školy

Platové zaradenie zamestnanca odborného učilišťa

Publikované:

Odpoveď Podľa bodu 1, písm. a), časť IX prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

Riadenie školy

Podpisovanie dokladov pri finančnej kontrole

Publikované:

Odpoveď: Podľa zákona o finančnej kontrole štatutárny orgán verejnej správy musí zabezpečiť taký systém finančného riadenia a finančnej kontroly, aby sa v rámci neho predchádzalo porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov. Zákon č.357/2015 Z. z. o finančnej kont

Riadenie školy

Doplnenie úväzku vychovávateľa

Publikované:

Odpoveď: Od 1. septembra 2015 podľa ustanovenia § 7 ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že učiteľovi, vychovávateľovi alebo majstrovi odbornej výc

Riadenie školy

Spájanie škôl

Publikované:

Predpokladom pre vznik spojenej školy je existencia samostatných škôl jedného alebo viacerých zriaďovateľov, ktorí sa rozhodnú na ich zlúčení do spojenej školy. Spojeniu škôl predchádza ich vyradenie zo siete (v zmysle § 17) a ich následné zrušenie, ďalším krokom je zaradeni

Riadenie školy

Zriadenie spoločného školského obvodu

Publikované:

Odpoveď:  Túto otázku upravuje § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. z 5. novembra 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: (1) Obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod zákl

Riadenie školy

Prehľad dôležitých termínov v apríli 2016

Publikované:

Medzinárodný deň 1. 4. - Medzinárodný deň vtáctva 2. 4. - Medzinárodný deň detskej knihy 4. 4. - Medzinárodný deň bez násilia 7. 4. - Svetový deň zdravia 8. 4. - Medzinárodný deň Rómov 11. 4. - Deň narcisov – deň boja proti rakovine 18. 4. - Svetový deň kultúrneho ded

Riadenie školy

Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania

Publikované:

Cieľom výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích štandardoch vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania podľa § 30 ods. 5 a § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred

Riadenie školy

Publikované:

Riadenie školy

Zaradenie učiteľa praktickej školy do podkategórie pedagogických zamestnancov

Publikované:

Odpoveď: Podľa § 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov praktická škola poskytuje aj nižšie stredné odborné vzdelane. Vzhľadom na to  učiteľa praktickej školy zar

Riadenie školy

Dovolenka pri skrátenom úväzku

Publikované:

Odpoveď: Kratší pracovný čas neovplyvňuje dĺžku dovolenky, pretože aj zamestnanec pracujúci na čiastočný úväzok má nárok na toľko kalendárnych týždňov dovolenky ako ostatní zamestnanci, vo Vašom prípade 45 dní. Rozdiel však bude v tom, že ak pracujete denne, ale s menší