Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Riadenie školy

REFORMA - Termíny infoseminárov od 9. mája do 12. mája

Publikované:

Krajské pracovisko NIVaM: Trenčín: 9. 5. ZUŠ, Divadelná sála, Bánovce nad Bebravou, prihlasovanie: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/4508 Komárno: 9. 5. ZŠ J. A. Komenského, zasadačka, Komárno, prihlasovanie: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/4488 Žilina: 9. 5. MsÚ Ružomberok, 

Riadenie školy

Termíny infoseminárov od 2. mája do 5. mája

Publikované:

Krajské pracovisko NIVaM v: Nitre: 2. 5. Šaľa, prihlasovanie: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/4477 a 3. 5. Levice, https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/4478 Banskej Bystrici: 4. 5. Banská Bystrica, prihlasovanie: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/4490 Trnave: 4. 5. Hlohovec, prihlasovanie: h

Riadenie školy

Publikované:

Riadenie školy

Prehľad dôležitých termínov v júni

Publikované:

Medzinárodný deň 1. 6. Medzinárodný deň detí, Deň za správne rozhodnutie 4. 6. Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie 5. 6. Svetový deň životného prostredia (UNEP) 8. 6. Medzinárodný deň oceánov, Deň najlepších priateľov 12. 6. Svetový deň proti d

Riadenie školy

Zabezpečenie procesu inventarizácie v školách a školských zariadeniach

Publikované:

Povinnosť vykonať inventarizáciu a proces inventarizácie je legislatívne upravený v nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisoch: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“), Opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/1678

Riadenie školy

Publikované:

Riadenie školy

Publikované:

Riadenie školy

Riaditeľ školy ako mediátor pri riešení konfliktov

Publikované:

Zvládnuť dynamiku rozdielnych názorov a nájsť prijateľné riešenie pre všetky sporné strany, si žiada nielen odvahu, ale aj trpezlivosť, skúsenosť a rešpekt prirodzenej autority lídra školy. Riaditeľ, zástupca riaditeľa sa často ocitajú v role pozorovateľa dvoch protirečiac

Riadenie školy

Regionálne školstvo

Publikované:

Školy vytvárajú v systéme regionálneho školstva sústavu škôl, do ktorej patria nasledovné druhy škôl: materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, základné umelecké školy, jazykové školy, školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vz

Riadenie školy

Financovanie regionálneho školstva

Publikované:

Financovanie regionálneho školstva je viaczdrojové. K hlavným finančným zdrojom patria: prostriedky zo štátneho rozpočtu, prostriedky z rozpočtov obcí a samosprávnych krajov.  K doplnkovým zdrojom financovania patria: prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za pre

Riadenie školy

Normatívne prostriedky

Publikované:

Pravidlá financovania regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu určuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“). Podrobnosti financovania ďalej upravu

Riadenie školy

Nenormatívne prostriedky

Publikované:

Pravidlá financovania regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu určuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“). Zo štátneho rozpočtu  (ŠR) sa okr

Riadenie školy

Rodičovská rada

Publikované:

K významnému posunu možnosti rodičov spolurozhodovať o záležitostiach výchovy a vzdelávania svojich detí prišlo prijatím zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Uvedený zákon umožňuje zriadiť radu školy, ktorá plní funkciu verejnej

Riadenie školy

Predbežná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach po novele zákona o finančnej kontrole

Publikované:

Podľa dôvodovej správy novela zákona o finančnej kontrole prináša pre školy a školské zariadenia nasledovné zmeny: a) upravuje sa definícia pojmu finančná operácia; finančnú operáciu je potrebné overovať predbežnou finančnou kontrolou v celom jej priebehu (vo všetkých jej

Riadenie školy

Optika nonverbálnych prejavov - prezentačné zručnosti a ich význam v kvalite riadenia

Publikované:

Z psychologického hľadiska sú veľmi dôležité prvky sebapoznania, uvedomenie si slabých a silných stránok a prijatie rozhodnutia ako s danou autokvalitou jedinec bude existovať v sociálnom prostredí. Mnoho riadiacich pracovníkov skĺzne do roviny podceňovania fenoménu kvality pre

Riadenie školy

Rodič v úlohe partnera školy

Publikované:

Do manželstva vstupujú podstatne starší snúbenci ako tomu bolo v minulosti. Mierne vzrástol počet neformálnych spolužití. Problémom je reálny pokles príjmov. Rastie diferencovanosť rodín podľa ich ekonomickej situácie. Rodinné hodnoty však naďalej ostávajú silné. Tieto fakty

Riadenie školy

Financie na originálne kompetencie - školské jedálne

Publikované:

Odpoveď: Zriaďovateľ dostáva prostredníctvom podielových daní napočítané finančné prostriedky na financovanie svojich originálnych kompetencií. Školské stravovanie je originálnou kompetenciou obce a obec dostane finančné prostriedky napočítané na potenciálneho stravníka, kto

Riadenie školy

Publikované:

Riadenie školy

Financie z dane z príjmu fyzických osôb pre materské školy

Publikované:

Odpoveď: Obec dostane časť finančných prostriedkov z DPFO, ktoré sa napočítajú na základe údajov zo štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 o počte žiakov ZUŠ, detí MŠ a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k

Riadenie školy

Záškoláctvo a ohrozovanie mravnej výchovy mládeže

Publikované:

Záškoláctvo je jedným z najaktuálnejších problémov prevažne každej základnej a strednej školy na Slovensku, preto treba klásť na riešenie tejto problematiky značný dôraz. Záškoláctvo je akousi asociálnou poruchou u detí, ktorej príčinnú súvislosť treba hľadať v problé