Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Mediácia

Inovačné vzdelávanie - Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov

Kategória: Mediácia

Pedagogický zamestnanec inovuje profesijné kompetencie v oblasti komunikácie s využitím mediačných zručností na úrovni triedy alebo skupiny v problematike predchádzania a riešenia konfliktov. Zároveň úspešným absolvovaním môže získať aj 3% príplatok z platovej tarify platovej triedy a pracovnej trie

Mediácia

Sebapoznanie a sebareflexia

Kategória: Mediácia

Predstavme si, že sme začínajúcimi učiteľmi. Prídeme do triedy, nervózne sa predstavíme a začneme učiť. Hodina ide podľa plánu, kým nastane konflikt medzi dvoma žiakmi. Snažíme sa ich upokojiť, no žiaci vôbec nereagujú, na hádku sa zamerajú všetky oči v triede. Odrazu sme zabudli všetky stratégie na

Mediácia

Aktívne počúvanie - sťažnosť žiaka

Kategória: Mediácia

Hra je inšpirovaná teóriou Friedmanna Schutz von Thuna - Teória štyroch uší. Prístup k pochopeniu správania dospelých osôb v konkrétnych podmienkach je pre vývoj správania a predvídania dôsledkov podstatný. Pre dieťa je dôležité, aby v procese formovania osobnosti už v rannom veku dostávalo jasné od

Mediácia

Riešenie konfliktu v školskom prostredí

Kategória: Mediácia

V príspevku prinášame modelovú prípadovú štúdiu zameranú na riešenie konfliktu na pôde školy. Ponúkame konkrétny príklad riešenia konfliktu v triede, analýzu spornej vety z pohľadu aktívneho počúvania, sebareflexiu v problémovej situácii, opis problémového javu, analýzu z hľadiska príčiny, analýzu z

Mediácia

Hra: Mission Impossible - spolupráca, dohoda na pravidlách

Kategória: Mediácia

Cieľom hry je povzbudiť sa vzájomne, podporiť kooperatívne správanie sa medzi žiakmi v triede, zabaviť sa, mať príjemný spoločný zážitok. Súčasťou spolupráce na riešení zadania je aj dohoda na pravidlách, určenie si rolí. Po každej aktivite by mala nasledovať aj reflexia s odpoveďami na otázky: Čomu

Mediácia

Rolová hra: Triedny totem

Kategória: Mediácia

Súdržnosť v triede a podpora jednoty v rozmanitosti je súčasťou inkluzívneho správania sa v triede. Dosiahnuť to možno aj prostredníctvom hry, ktorej podstata spočíva v demonštovaní jednoty. Súčasťou hry by mala byť aj reflexia k téme podporená napr. otázkami: Prečo sme sa túto hru hrali? Čo bolo je

Mediácia

Prevencia konfliktov v školskom prostredí

Kategória: Mediácia

V dnešné dni si o niečo viac než v posledných desaťročiach uvedomujeme vzácnosť bezpečia a mieru. Generácia mileniálov sa o priamych zážitkoch z vojnových časov dozvedala len z príbehov starých rodičov alebo z kníh. A práve v knihách sa dnes pojem vojna označuje často ako ozbrojený konflikt. V škols

Mediácia

Príčiny konfliktov z pohľadu cieĺových skupín

Kategória: Mediácia

Mediácia v školskom prostredí sa týka rôznych cieľových skupín. Môže ju využívať manažment školy, ýchovní poradcovia, preventisti. Mediačné zručnosti môžu byť účinné aj v rámci stretnutia metodických orgánov školy, ale aj v rámci pracovných porád a zasadnutí pedagogických rád. Cieľovou skupinou medi

Mediácia

Rôzne postupy desegregácie v škole s využitím metódy mediácie a zmierovania

Kategória: Mediácia

Žiaci, učitelia, vedenie školy, rodičia a mnohí ďalší aktéri školského života sa stávajú účastníkmi alebo pozorovateľmi konfliktov na dennodennej báze. Prítomnosť konfliktu v živote človeka je prirodzený a do istej miery aj želaný jav. Vďaka konfliktom máme možnosť stať sa viac tolerantnými, empatic

Mediácia

Skúsenosť s vyriešeným konfliktom robí riaditeľa školy schopnejšieho čeliť výzvam

Kategória: Mediácia

ROZHOVOR - Mgr. Dušana Bieleszová – mediátorka, lektorka odborného vzdelávania, ktorá sa špecializuje na oblasť školskej a rovesníckej mediácie. Je autorkou knihy Školská a rovesnícka mediácia – riešenie konfliktov v školách a školských zariadeniach.

Mediácia

Prednáška - Dieťa v konflikte rodičov v mediačnom procese

Kategória: Mediácia

Asociácia rodinných mediátorov Slovenska organizuje prednášku na tému "Dieťa v konflikte rodičov v mediačnom procese", ktorá sa uskutoční online formou dňa 10. novembra 2022 od 16:30 do 19:00 hod. Témou bude sprevádzať PhDr. Erika Tkáčová - detská psychologička, súdna znalkyňa a mediátorka.

Mediácia

Empatia ako schopnosť cítiť to, čo cíti ten druhý

Kategória: Mediácia

Empatia predstavuje schopnosť vcítenia sa do situácie iného človeka. V prípade žiakov ju vnímame ako kľúčovú vlastnosť pre zodpovedný prístup k formovaniu dobrých vzťahov, k ohľaduplnosti, k vzájomnému rešpektovaniu sa. Je predpokladom tolerancie, spolupatričnosti a pomoci. Deti, ktoré dokážu byť em

Mediácia

Využívanie mediačných zručností žiakmi v konfliktných situáciách

Kategória: Mediácia

Mediačné zručnosti možno považovať za univerzálne a využiteľné v bežnom živote. Ich osvojenie napomáha človeku nielen v každodenných situáciách, s ktorými sa stretáva, ale značne uľahčuje aj zvládanie a riešenie rôznych konfliktov. Ak očakávame od dospelého človeka znalosť týchto zručností a schopno

Mediácia

Sýtenie konkurencie alebo spolupráce a naše emócie

Kategória: Klíma školy

„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom.“ Antoine de Saint-Exupéry V školách a školských zariadeniach myšlienka Antoine de Saint-Exupéryho platí dvojnásobne. Spolupráca je nielen stavebným kameňom chrámu edukácie, ale aj podmienkou vytvárania

Mediácia

Výhody rovesníckej mediácie v školskom prostredí

Kategória: Mediácia

Spoliehanie sa na rozhodnutia dospelých autorít môže byť pre žiakov živnou pôdou nezáujmu aktívne reagovať na zmeny, ktoré sa ich týkajú. Umožnením rovesníckej mediácie sprostredkujeme žiakom novú sociálnu skúsenosť. Treba si však pripomínať, že mediácia v školskom prostredí je ovplyvnená mnohými či

Mediácia

Konflikt – možnosti a spôsoby riešenia v školskom prostredí

Kategória: Mediácia

Školské prostredie je so svojimi vzťahmi, kde sú účastníci s rôznymi povahami, charaktermi, odlišnými očakávaniami, záujmami a potrebami, priestorom predurčeným na výskyt konfliktných situácii. Keďže sa konflikty týkajú aj žiakov, o to väčšia je potreba ich zvládania na pôde školy. Školy na to však

Mediácia

Aktuálne odporúčania k školskej a rovesníckej mediácii v legislatíve a v usmerneniach

Kategória: Legislatíva

Ponúkame prehľad aktuálnej legislatívy, ktorá reaguje na tému využívania mediácie, resp. mediačných zručností v školskom prostredí. 

Mediácia

Školy v etickom riziku - dôvera, sebaúcta, otvorenosť

Kategória: Klíma školy

Dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní etického prostredia školy zohráva manažment školy - riaditelia škôl a bezprostrední riadiaci pracovníci na všetkých úrovniach školy, resp. školského zariadenia. Škola, ktorá sa usiluje znížiť pravdepodobnosť neetického správania, by mala byť schopná rozpoznať rôzne de

Mediácia

Roviny rovesníckej mediácie v prostredí školy

Kategória: Mediácia

Riešenie konfliktu medzi žiakmi tak, že o ňom rozhodne dospelá autorita, je jednoduché, no z dlhodobého hľadiska neučí žiakov procesom zmierovania, tvorby dohôd, nevedie ich k vzájomnému rešpektu a k objasneniu pocitov, ktoré konflikt sprevádza. Rovesnícka mediácia môže byť v školskom prostredí dôle

Mediácia

Emócie v pedagogickom tíme

Kategória: Mediácia

„Mám skvelých kolegov. Tí starší vedia upokojiť moje emócie, vedia ma trpezlivo vypočuť a citlivo usmerniť vtedy, keď potrebujem nadhľad. Doprajú mi aj čas na vlastné rozhodnutia. S rovesníkmi máme spoločné témy, rozoberáme štýly výučby, vhodnosť tej-ktorej metódy na žiakov. Mladší kolegovia ma vedi