Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Mediácia

Aktuálne odporúčania k školskej a rovesníckej mediácii v legislatíve a v usmerneniach

Kategória: Legislatíva

Ponúkame prehľad aktuálnej legislatívy, ktorá reaguje na tému využívania mediácie, resp. mediačných zručností v školskom prostredí. 

Mediácia

Školy v etickom riziku - dôvera, sebaúcta, otvorenosť

Kategória: Klíma školy

Dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní etického prostredia školy zohráva manažment školy - riaditelia škôl a bezprostrední riadiaci pracovníci na všetkých úrovniach školy, resp. školského zariadenia. Škola, ktorá sa usiluje znížiť pravdepodobnosť neetického správania, by mala byť schopná rozpoznať rôzne de

Mediácia

Roviny rovesníckej mediácie v prostredí školy

Kategória: Mediácia

Riešenie konfliktu medzi žiakmi tak, že o ňom rozhodne dospelá autorita, je jednoduché, no z dlhodobého hľadiska neučí žiakov procesom zmierovania, tvorby dohôd, nevedie ich k vzájomnému rešpektu a k objasneniu pocitov, ktoré konflikt sprevádza. Rovesnícka mediácia môže byť v školskom prostredí dôle

Mediácia

Emócie v pedagogickom tíme

Kategória: Mediácia

„Mám skvelých kolegov. Tí starší vedia upokojiť moje emócie, vedia ma trpezlivo vypočuť a citlivo usmerniť vtedy, keď potrebujem nadhľad. Doprajú mi aj čas na vlastné rozhodnutia. S rovesníkmi máme spoločné témy, rozoberáme štýly výučby, vhodnosť tej-ktorej metódy na žiakov. Mladší kolegovia ma vedi

Mediácia

Telefón - hra na aktívne počúvanie

Kategória: Aktivity: Aktívne počúvanie

Cieľ: tréning aktívneho počúvania.

Mediácia

Ľudský vejár - aktivita na prácu s dynamikou skupiny

Kategória: Aktivity: Aktívne počúvanie

Cieľ: vedieť sa dohodnúť na pravidlách, spôsobe realizácie hry, príp. meniť pravidlá podľa potreby.

Mediácia

Aktívne riešenie šikanovania - právna zodpovednosť organizácie a zamestnanca

Kategória: Mediácia

Aktívne riešenie šikany by malo byť nielen samozrejmosťou, ale zákonnou povinnosťou. Štatutár každej vzdelávacej inštitúcie zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok pre žiakov, zamestnancov, bez prejavov akejkoľvek šikany.

Mediácia

Súhlas druhého rodiča pri striedavej starostlivosti

Kategória: Mediácia

Chcel by som sa spýtať ohľadom zápisu dieťaťa do 1. ročníka. Rodičia sú rozvedení a majú súdom určenú striedavú starostlivosť. Bývajú v rozličných mestách a chcú zapísať dieťa do školy vo svojom meste. Je potrebný aj súhlas druhého rodiča k uvedenému zápisu? Ktorá škola bude kmeňovou školou?

Mediácia

Súhlas rozvedených rodičov pri prestupe na inú školu

Kategória: Mediácia

V poslednej dobe riešime zápisy, resp. prestupy žiakov rozvedených rodičov. Žiadame súhlas oboch rodičov s prestupom na našu školu, ale väčšinou súhlas od otca nemáme. Rodičia spolu roky nekomunikujú, nevedia kde žije, atď. Bez súhlasu odmietame dieťa zapísať. Následne sa jeden z rodičov vráti aj s

Mediácia

Konflikty v školskom prostredí

Kategória: Mediácia

Mediácia v školskom prostredí sa môže týkať rôznych cieľových skupín. Môže ju využívať manažment školy - riaditelia, zástupcovia riaditeľov, vedúci metodických orgánov školy, výchovní poradcovia, preventisti, ale aj triedni učitelia, špeciálni pedagógovia a ďalší pedagogickí a odborní zamestnanci šk

Mediácia

Princípy sporných diskusií v triede

Kategória: Mediácia

V každej spoločnosti rezonujú rôzne celospoločenské témy, ktoré zaujímajú aj žiakov. Mali by byť preto súčasťou citlivých a vyvážených názorových diskusií v školských triedach. Skúsenosť rešpektu k rozdielnemu názoru u žiaka je však kľúčová aj v prejavoch učiteĺa. Pomôckou nám môže byť tzv. Beutelsb

Mediácia

Využívanie mediačných zručností v komunikácii so žiakmi so ŠVVP

Kategória: Mediácia

Chápanie škôl ako učiacich sa komunít, kde snaha zlepšovať sa a preberať za svoje vzdelávanie zodpovednosť, je základom stabilizácie a napredovania. Ak vychádzame z predpokladu, že školská trieda patrí medzi základný sociálny priestor žiaka, tak je aj miestom, kde trávi významnú časť svojho života,

Mediácia

Labyrint - hra na aktívne počúvanie, komunikáciu

Kategória: Mediácia

Cieľ: vedieť aktívne počúvať, ale aj zadávať jasné pokyny, inštrukcie.

Mediácia

Tvoje meno je ... - hra na komunikáciu, spoznávanie sa

Kategória: Mediácia

Cieľ: naučiť sa rýchlo reagovať, zapamätať si mená spolužiakov, reagovať pod stresom.

Mediácia

Začiatok konfliktu - hra na pozorovanie

Kategória: Mediácia

Cieľ: naučiť žiakov diskutovať v skupine aj o negatívnych javov slušne a s úctou k partnerovi v komunikácii, vyvolať reflexiu, uvažovať o negatívnych javoch v tíme.

Mediácia

Problémové správanie žiaka - prejavy, príčiny a riešenia

Kategória: Mediácia

Každá situácia, ktorá je svojou podstatou problémová, môže z hľadiska vplyvu zainteresovaných osôb prinášať rôzne riešenia. Ak riešime iba správanie problémového žiaka a nepozrieme sa na jeho problémy v kontexte dosahu ďalších osôb, naše závery nemusia viesť k želanej zmene správania. Ak v triede op

Mediácia

Formovanie kritického myslenia

Kategória: Mediácia

Zvedavosť detí je uchopiteľná v ich naliehavej potrebe dostať odpoveď na každú myslenú a vyslovenú otázku. Tejto túžbe objavovať súvislosti vieme pomôcť aj my, rodičia, učitelia, vychovávatelia.

Mediácia

Kritické myslenie ako téma regionálnej konferencie vo Zvolene

Kategória: Mediácia

V utorok 3. apríla 2018, v čase vedľajších prázdnin, organizovala Základná škola P. Jilemnického 2 vo Zvolene regionálnu vzdelávaciu konferenciu pod názvom UČIACA SA ŠKOLA. Nosnou a vysoko aktuálnou témou konferencie bolo Kritické myslenie dospelých i detí.

Mediácia

Citové vydieranie v pedagogickom tíme

Kategória: Mediácia

Citové vydieranie patrí k manipulatívnemu druhu správania. Môžeme sa s ním stretnúť aj v pedagogických tímoch medzi kolegami. Jeho cieľom je snaha vyvolať  strach, nutnosť pomoci, výčitky svedomia. Ten, kto sa pokúša takto manipulovať, často moralizuje a snaží sa apelovať na povinnosť pomoci. Obeť m

Mediácia

Mediačné zručnosti učiteľa

Kategória: Mediácia

V školskom prostredí vzniknú mnohé spory medzi žiakmi spontánne a nečakane. Upokojenie situácie učiteĺom a pokračovanie vo vyučovacom procese je nevyhnutné. Žiaci, ktorí sú zvyknutí na rýchle rozhodnutie dospelej autority, strácajú potenciál vnímať konflikt ako príležitosť porozumieť spolužiakovi, j