Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Aktuálne odporúčania k školskej a rovesníckej mediácii v legislatíve a v usmerneniach

Kategória: Legislatíva

Ponúkame prehľad aktuálnej legislatívy, ktorá reaguje na tému využívania mediácie, resp. mediačných zručností v školskom prostredí. 

Sprievodca školským rokom 2020/2021 (v minulosti Pedagogicko-organizačné pokyny)

  • 1.3. Pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci: Odporúčame zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň odporúčame, aby sa v oblasti riešenia konfliktov využívalo vzdelávanie v školskej mediácii ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody (str. 12).
  • 2.4.10 Neformálne vzdelávanie, Odporúčané priority 3: Vzdelávať žiakov v oblasti riešenia konfliktov formou rovesníckej mediácie, ktorá pomôže pracovať v triedach s dynamikou rôznorodej skupiny (str. 34).

https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20202021/

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • § 79 ods. 3: (3) Zamestnávateľ najmenej jedenkrát ročne zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo a umožní im absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov.

https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-138-2019-z-z.p-373.html

Vyhláška č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

  • Príloha č. 2 - Požiadavky na obsah, rozsah a ciele funkčného vzdelávania, F - Rozširujúci modul - Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení, ktorá určuje, že vedúci zamestnanec by mal poznať zásady postupu vhodného riešenia konfliktov, poznať typy mediácie, jej princípy, proces a možnosti alternatívneho riešenia konfliktov a vedieť aplikovať jednotlivé fázy mediačného procesu pri riešení školských konfliktov.

https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-361-2019-z-z.p-405.html

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach za školský rok 2017/2018  – ŠŠI

  • bod 9. Podnety, odporúčania, upozornenia, 9.2 Základné školy (str. 170)
  • uplatňovať vo VaV pozitívnu motiváciu, využívať rôzne formy povzbudzovania žiakov k zlepšovaniu výkonu, zavádzať program rovesníckej mediácie.

https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/velka_sprava/sprava_17_18_1.pdf

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach za školský rok 2016/2017  – ŠŠI

  • bod 1.2.15 - Podnety, odporúčania, upozornenia - Základné školy (str. 65)
  • odstrániť formálnosť školských stratégií zameraných na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov v správaní žiakov a príznakov šikanovania, postupne zavádzať program rovesníckej mediácie alebo iné zmysluplné reálne aktivity s pozitívnym vplyvom na formovanie postojov žiakov.

https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/velka_sprava/sprava_16_17_2.pdf

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk