Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Náhradný termín a predmety preskúšania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. § 56 ods 1) "Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí, riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa h...

Kvalifikácia - ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Môžem pracovať ako školský špecálny pedagóg v ZŠ? Vyštudovala som učiteľstvo 2. stupňa (PF UKF v Nitre) plus rozširujúce štúdium - špeciálna pedagogika mentálne postihutých (PdF UK v Bratislave, 2 roky). Moja prax je menej ako 2 roky. 

Zápis do katalógu a ukončenie štúdia N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Žiak začal študovať na našom 8-ročnom gymnáziu. V kvinte odišiel študovať do zahraničia, kde študoval nasledovné roky. V oktáve (poslednom ročníku štúdia) našej škole predložil vysvedčenia zo štúdia v zahraničí, na maturitu sa neprihlásil a neabso...

Preradenie pedagogického zamestnanca na miesto nepedagogického zamestnanca N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Možno v súčasnej situácii preradiť pedagogického zamestnanca na miesto nepedagogického zamestnanca (pomocný vychovávateľ v nočných smenách), ktorý je na dlhodobej PN. Treba vyhotoviť dohodu o zmene pracovnej zmluvy? (zamestnanec s preradením súhla...

Pracovnoprávne nároky zamestnancov pri zmene právnej subjektivity školy N

Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., ROPO a OBCE www.ropoaobce.sk

V aplikačnej praxi pomerne často nastáva situácia, že sa zo školy alebo školského zariadenia (ďalej len "škola") bez právnej subjektivity stáva subjekt s vlastnou právnou subjektivitou. Škola sa stáva samostatnou právnickou osobou. Výnimočnou nie ...

Prijatie žiaka, ktorý je štátnym občanom SR a neovláda štátny jazyk. N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ako postupovať, ak od školského roka 2020/21 rodič k nám do školy chce dať zapísať žiakov, ktorí nerozprávajú slovenským jazykom? Môžu mať nejaké úľavy, resp. IVVP? Ako ich hodnotiť, vzdelávať? Matka má záujem, aby do 4. ročníka v málotriednej ško...

Archivácia elektronickej triednej knihy N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Chcela by som sa informovať ohľadne archivácie elektronickej triednej knihy. Vedieme TK na škole elektronicky, ale vždy sme ju na konci školského roka vytlačili a podpísali, ale podľa nového ju nemusíme tlačiť, ale stačí ju podpísať elektronickým ...

Určenie pracovnej kategórie na základe posudkov a prijatie rozhodnutia N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Kto určuje aké sú faktory práce pri jednotlivých pozíciách? Kto určuje či je posudok v súlade s BOZP a jednotlivými faktormi zaťaženia? Kto kontroluje, či je možné na základe lekárskeho posudku podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru zo zdrav...

Špeciálna trieda a špecializovaná trieda N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Aké sú podmienky otvorenia špeciálnej triedy v bežnej málotriednej škole? Mohli by sme zriadiť špecializovanú triedu? Aký je medzi nimi rozdiel a kto môže vyučovať, byť triednym v špecializovanej triede? Je nutné, aby v špeciálnej triede nej vyučo...

Odchod do dôchodku a posudok zdravotnej služby N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Pracovná situácia: Zamestnankyňa pracuje v školskej jedálni ako pomocný prevádzkový zamestnanec. Od 28. júna 2019 je dlhodobo práceneschopná a vzhľadom na svoj zdravotný stav by ani nemohla naďalej vykonávať prácu podľa svojho pracovného zaradenia...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk