Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Školský zákon a pojmy spájajúce sa s inkluzívnym vzdelávaním N

Autor/i: PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD.

Školský zákon definoval v § 2 písm. f) a g) cieľ výchovy a vzdelávania ako cielene organizovaný komplexný proces učenia a socializácie zameraný na rozvoj žiaka v súlade s jeho predpokladmi v snahe rozvíjať jeho vlastnú snahu stať sa harmonickou os...

Termíny pre prijímacie pohovory a usmernenie k prijímacím pohovorom na stredné školy N

Autor/i: -

Riaditelia strednej školy zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 26. februára 2021.

COVID-19 Očkovanie zamestnancov škôl a školských zariadení - aktualizované 23. 2. a 24. 2. 2021 N

Autor/i: -

Zamestnanci škôl sa prihlasujú na očkovanie vtedy, keď dostanú od svojho riaditeľa link na prihlasovanie, zaslaný z ministerstva školstva.

Uznesenie vlády a prehľad okresov - stupne varovania s platnosťou od 22. 2. 2021 a od 1. 3. 2021 N

Autor/i: -

Vláda schvaľuje návrh na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu a na prijatie ďalších opatrení. Predlžuje opakovane na obdobie 40 dní s účinnosťou od 8. februára 2021 na území celej republiky núdzový stav.

Adaptačné vzdelávanie - Zmluva pre uvádzajúceho pedagóga z inej školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V našej ZUŠ bude prebiehať adaptačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov. Uvádzajúci pedagógovia nie sú zamestnancami Našej ZUŠ. Aká zmluva sa má vytvoriť pre tento účel? 

Pyramída inkluzívneho vzdelávania N

Autor/i: PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD.

Ak chceme skutočne pochopiť inkluzívne vzdelávanie potrebujeme prijať zraniteľnosť človeka a jeho limity a zároveň  sa na neho pozerať pohľadom možného rozvoja až k dosiahnutiu  sebaaktualizácie.

Fakturovanie služby školou N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Sme špeciálnou základnou školou, ktorá sa venuje žiakom s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom s mentálnym postihnutím. Zriaďovateľom je cirkev a právnu formu máme ako nezisková organizácia. Snažíme sa pomáhať ostatným školám, ktoré prejavia ...

Stravné zamestnanca počas home office a nediskriminácia N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zamestnávateľ poskytuje stravu zamestnancom školy v priestoroch školy a je zabezpečovaná na základe zmluvy do výdajne stravy v škole, kde zamestnanci pracujú. Počas home officu im vzniká nárok na stravné vo výške 2,11 eur od zamestnávateľa (55 % z...

Zaradenie do platovej triedy a práca vedúceho pedagogického zamestnanca N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Prosím o posúdenie učiteľky MŠ s nasledovným vzdelaním a zaradením do PT - VOV - konzervatórium hra na nástroji, diaľkové kvalifikačné pomaturitné štúdium - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, 2. stupeň VŠ učiteľstvo akademických predmetov (SJ) ...

Hodnotenie žiaka s vážnym zdravotným stavom N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ako postupovať pri hodnotení žiaka ZŠ za 1. polrok, ak žiak zo závažných zdravotných dôvodov sa nezúčastnil prezenčného ani dištančného vzdelávania. Využili sme možnosť predĺženia termínu na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za 1. polrok školského ro...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ