Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

Politická agitácia v škole

Publikované: Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka:

Podľa § 151 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia. Kto je kompetentný riešiť sťažnosť rodičov, ak ich deťom, žiakom základnej školy, učitelia v škole počas vyučovania rozdávajú volebné letáky jedného z kandidátov na primátora mesta?

Odpoveď:

Predmetné ustanovenie § 151 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona nemožno vykladať inak, ale len tak, že školám a školským zariadeniam zákon ukladá povinnosť vystupovať v súvislosti s výchovou a vzdelávaním detí ako apolitická vzdelávacia inštitúcia.

Teda školy a školské zariadenia musia jednoznačne zabezpečiť vo svojom vnútornom poriadku prevádzku výchovy a vzdelávania detí pri dodržaní absolútnej izolácie od akýchkoľvek zásahov pracovníkov školy alebo tretích osôb vedúce k propagácii politických strán a ich kandidátov vo voľbách.

Podľa § 5 ods. 1 a 2 písm. d)  zák. č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov školu a školské zariadenie riadi riaditeľ a zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy alebo školského zariadenia.

Podľa § 11 ods. 2 písm. f)  zák. č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Okresný úrad v sídle kraja vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení.

V danom prípade treba podať zo strany rodičov kvalifikovanú sťažnosť na porušenie právnych predpisov konkrétne ustanovenia § 151 ods. 2 zák. č. 245/2008 Z. z. školského zákona adresovanú Okresnému úrad v sídle kraja, ktorý je zriaďovateľom školy alebo školské zariadenia.

10.10.2018

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk